Σε περίπτωση που ορίσουμε δείκτες αξιολόγησης, πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία για τον υπολογισμό τους. Στην διαδρομή προγράμματα-παράμετροι προγραμμάτων-επιχειρησιακά-διαχείριση επιχειρησιακών

και πεδίο «ομάδα δεικτών αξιολόγησης» ορίζουμε την ομάδα που θα χρησιμοποιήσουμε για το επιχειρησιακό.

Στην διαδρομή προγράμματα-διαχείριση προγραμμάτων επιλέγουμε το πρόγραμμα για το οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε τους δείκτες και με δεξί κλικ ξεκινάμε την διαδικασία του υπολογισμού. Προϋπόθεση αποτελεί ο ορισμός των δεικτών – βλέπε αντίστοιχη ενότητα ανωτέρω- και η ένταξη τους στην ομάδα δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στο επιχειρησιακό.