Τύποι υπολογισμού ερωτηματολογίων

Κάθε ερωτηματολόγιο επιλογής έχει τύπους υπολογισμού με τους οποίους γίνεται η βαθμολόγησή του.  Κατά την καταχώρηση του πακέτου των απαντήσεων δηλώνεται και ποιος από τους τύπους υπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί.

Για να εισάγουμε τους τύπους υπολογισμού του ερωτηματολογίου κάνουμε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή τύπων υπολογισμού» όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.Κάθε ερωτηματολόγιο μπορεί να περιέχει πολλούς τύπους υπολογισμού βαθμολογίας. Για κάθε τύπο τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι:

  • Περιγραφή
  • Τύπος (ο αλγόριθμος υπολογισμού)


Από τον τύπο υπολογισμού μπορείτε να αναφερθείτε στα επιμέρους στοιχεία του ερωτηματολογίου με τον ακόλουθο τρόπο.


[ΧΧΧΧ@ΥΥΥΥ]

Επιστρέφεται η τιμή που απαντήθηκε για την ερώτηση με κωδικό ΧΧΧΧ για το υποερώτημα ΥΥΥΥ.


[ΧΧΧΧ#FN]

Επιστρέφεται το αποτέλεσμα της εφαρμογής της συνάρτησης FN για όλα τα υποερωτήματα της ερώτησης ΧΧΧΧ.


Οι διαθέσιμες συναρτήσεις είναι :

  • COUNT        Αριθμός απαντημένων υποερωτήσεων
  • AVG                Μέσος όρος
  • SUM                Άθροισμα
  • MAX                Μέγιστο
  • MIN                Ελάχιστο
  • STDEVP        Τυπική απόκλιση
  • VARP                Διασπορά


Στην παραπάνω οθόνη ο τύπος υπολογισμού αφορά σε εργαζόμενους και υπολογίζεται από το άθροισμα των απαντήσεων στις ερωτήσεις [D0021@01], [D0017#SUΜ], [D0020#SUΜ] από το ερωτηματολόγιο επιλογής εργαζομένων.