• Κωδικοποίηση ερωτήσεων

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία παραμετροποίησης των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στα ερωτηματολόγια και είναι κοινά τόσο για την επιλογή, όσο και για την αξιολόγηση εκτός από το πεδίο αφορά σε που για τις ερωτήσεις επιλογής έχει την τιμή Δημογραφικά. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να καταχωρηθεί μία ερώτηση είναι τα ακόλουθα:


 • Κωδικός 

Κάθε ερώτηση πρέπει να έχει ένα μοναδικό κωδικό, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναφερόμαστε στην ερώτηση στους τύπους υπολογισμού και βαθμολόγησης των ερωτηματολογίων.


 • Κείμενο ερώτησης (το πλήρες κείμενο της ερώτησης)


 • Περιγραφή (σύντομη περιγραφή της ερώτησης)

Το κείμενο αυτό εμφανίζεται στην οθόνη απάντησης των ερωτηματολογίων ως τίτλος της ερώτησης.


 • Έκδοση, Ημερομηνία ισχύος:

Υπάρχει η δυνατότητα μία ερώτηση να αλλάξει στο μέλλον αλλά να έχει το ίδιο περιεχόμενο στην ουσία. Για παράδειγμα μία ερώτηση «Πόσο καλά γνωρίζετε το Word 2000» στο μέλλον μπορεί να γίνει «Πόσο καλά γνωρίζετε το Word XP». Στην ουσία πρόκειται για την ίδια ερώτηση με διαφορετική περιγραφή και όχι για άλλη ερώτηση αφού αναφέρεται στο Word και στις δύο περιπτώσεις. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν καταχωρούμε νέα ερώτηση αλλά την ίδια ερώτηση με τον ίδιο κωδικό και άλλη έκδοση και ημερομηνία ισχύος. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αναφερόμαστε στην ερώτηση, κάνοντας στατιστική στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων.


 • Τύπος ερώτησης:

Ο τρόπος με τον οποίο δίδεται απάντηση στην ερώτηση. Το πεδίο συμπληρώνεται από έτοιμο πίνακα και μπορεί να γίνει επιλογή από τα παρακάτω:


  • Βαθμολογία: Ο απαντών την ερώτηση καλείται να βαθμολογήσει κάποιο θέμα καταχωρώντας μία αριθμητική τιμή (π.χ. «Αξιολογήστε τις γνώσεις του εκπαιδευτή από 1 έως 20»).

Σχήμα α1

Στο σχήμα (α1) απεικονίζεται ένα παράδειγμα τέτοιας ερώτησης και του τρόπου απάντησής της.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα βαθμολογείται ο εκπαιδευτής από 1 έως 20 για τρία διαφορετικά θέματα. Ο βαθμός της ερώτησης είναι η αριθμητική τιμή που έδωσε ο απαντών.

Στον τύπο υπολογισμού της βαθμολογίας του ερωτηματολογίου μπορούμε να αναφερθούμε είτε σε κάθε υποερώτημα της ερώτησης (παρατηρείστε ότι κάθε υποερώτημα έχει δικό του κωδικό, μοναδικό σε συνδυασμό με τον κωδικό της ερώτησης), είτε σε ολόκληρη την ερώτηση ζητώντας συνδυασμό των υποερωτήσεων (π.χ. άθροισμα, μέσο όρο, μικρότερο βαθμό, μεγαλύτερο βαθμό).


  • Επιλογή: Ο απαντών την ερώτηση καλείται να επιλέξει μία η περισσότερες από κάποιες συγκεκριμένες επιλογές (π.χ. «Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους μάθατε για το πρόγραμμα: α) από το ΚΠΑ, β) από φίλους, γ) από δημοσίευση»).

Σχήμα α2

Στο σχήμα (α2) απεικονίζεται ένα παράδειγμα τέτοιας ερώτησης και του τρόπου απάντησής της.

Ο βαθμός της ερώτησης είναι η τιμή που αναφέρεται στην στήλη «Τιμή» κάθε υποερώτησης. Στον τύπο υπολογισμού της βαθμολογίας του ερωτηματολογίου αναφερόμαστε συνήθως σε ολόκληρη την ερώτηση ζητώντας συνδυασμό των επιλογών (π.χ. άθροισμα, μέσο όρο, μικρότερο βαθμό, μεγαλύτερο βαθμό).


  • Βαθμολογία διακριτή: Ο απαντών την ερώτηση καλείται να επιλέξει μία και μόνο από κάποιες συγκεκριμένες επιλογές (π.χ. «Έχετε εργαστεί στο παρελθόν: α) Ναι,  β) Όχι»).

Σχήμα α3

Στο σχήμα (α3) απεικονίζεται ένα παράδειγμα τέτοιας ερώτησης και του τρόπου απάντησής της.

Ο βαθμός της ερώτησης είναι η τιμή που αναφέρεται στην στήλη «Τιμή» της επιλογής που θα κάνει ο απαντών.


  • Επιλογή με βαθμολογία: Ο απαντών την ερώτηση καλείται να επιλέξει μία η περισσότερες από κάποιες συγκεκριμένες επιλογές (π.χ. «Βαθμολογήστε τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία του προγράμματος: α) Νέες γνώσεις, β)Δυνατότητα να βρω πιο εύκολα εργασία, γ) Κοινωνικές συναναστροφές») και να τις βαθμολογήσει καταχωρώντας μία αριθμητική τιμή.

Στο σχήμα (α4) απεικονίζεται ένα παράδειγμα τέτοιας ερώτησης και του τρόπου απάντησής της.

Ο βαθμός της ερώτησης είναι η αριθμητική τιμή που έδωσε ο απαντών. Στον τύπο υπολογισμού της βαθμολογίας του ερωτηματολογίου αναφερόμαστε συνήθως σε ολόκληρη την ερώτηση ζητώντας συνδυασμό των επιλογών (π.χ. άθροισμα, μέσο όρο, μικρότερο βαθμό, μεγαλύτερο βαθμό).

Σχήμα α4


  • Επιλογή με βαθμολογία διακριτή: Ο απαντών την ερώτηση καλείται να επιλέξει μία ή περισσότερες από κάποιες συγκεκριμένες επιλογές και να τις βαθμολογήσει επιλέγοντας από συγκεκριμένη λίστα επιλογών (π.χ. «Αξιολογήστε δύο από τα παρακάτω α) Χώροι, β) Εξοπλισμός, Συμπεριφορά προσωπικού βαθμολογώντας τα: α) Κακά, β) Μέτρια, γ) Άριστα»).

Στο σχήμα (α5) απεικονίζεται ένα παράδειγμα τέτοιας ερώτησης και του τρόπου απάντησής της.

Ο βαθμός της ερώτησης είναι η τιμή που αναφέρεται στην στήλη Τιμή της επιλογής που θα κάνει ο απαντών.

Στον τύπο υπολογισμού της βαθμολογίας του ερωτηματολογίου μπορούμε να αναφερθούμε είτε σε κάθε υποερώτημα της ερώτησης (παρατηρείστε ότι κάθε υποερώτημα έχει δικό του κωδικό, μοναδικό σε συνδυασμό με τον κωδικό της ερώτησης), είτε σε ολόκληρη της ερώτηση ζητώντας συνδυασμό των υποερωτήσεων (π.χ. άθροισμα, μέσο όρο, μικρότερο βαθμό, μεγαλύτερο βαθμό).

Σχήμα α5


  • Πεδίο αρχείου: Η ερώτηση συνδέεται με κάποιο από τα πεδία του αρχείου καταρτιζομένων.

Στο σχήμα (α6) απεικονίζεται ένα παράδειγμα τέτοιας ερώτησης.

Σχήμα α6

Η απάντηση στην ερώτηση είναι το κείμενο που καταχωρεί ο απαντών. Κατά την καταχώρηση της απάντησης, αν αντίστοιχο πεδίο στο αρχείο καταρτιζομένων είναι συμπληρωμένο, τότε η απάντηση είναι συμπληρωμένη. Αν γίνει μεταβολή στην απάντηση, αυτή αποθηκεύεται στο αρχείο καταρτιζομένων.

Στους τύπους υπολογισμού βαθμολογίας των ερωτηματολογίων οι τιμές των απαντήσεων έρχονται με τη χρήση ειδικών συναρτήσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο που αφορά στους τύπους υπολογισμού.


  • Πίνακας: Η ερώτηση συνδέεται με έναν από τους παρακάτω πίνακες του αρχείου καταρτιζομένων:
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
 • Εκπαίδευση
 • Κατάρτιση
 • Πρόσθετες γνώσεις
 • Εργασιακή εμπειρία

Τα στοιχεία που συμπληρώνει ο απαντών προστίθενται στον αντίστοιχο πίνακα του αρχείου καταρτιζομένων.

Η ερώτηση δεν μπορεί να περιέχει υποερωτήματα. Στους τύπους υπολογισμού βαθμολογίας των ερωτηματολογίων οι τιμές των απαντήσεων έρχονται με τη χρήση ειδικών συναρτήσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο που αφορά στους τύπους υπολογισμού.

Στο σχήμα (α7) απεικονίζεται ένα παράδειγμα τέτοιας ερώτησης και του τρόπου απάντησής της.

Σχήμα α7

 

  • Ελεύθερο κείμενο: Ο απαντών καταχωρεί κείμενο και όχι αριθμητική τιμή ως απάντηση σε τέτοιου είδους ερώτηση. Η ερώτηση αυτή είναι ανοιχτή και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη σε τύπου υπολογισμού βαθμολόγησης ερωτηματολογίου. Η ερώτηση δεν μπορεί να περιέχει υποερωτήματα.


  • Κείμενο: Ο απαντών καταχωρεί κείμενο και όχι αριθμητική τιμή ως απάντηση σε τέτοιου είδους ερώτηση. Η ερώτηση αυτή είναι ανοιχτή και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη σε τύπου υπολογισμού βαθμολόγησης ερωτηματολογίου.


 • Αφορά σε: (σε ποιόν αφορά η ερώτηση)

Έχουμε τις παρακάτω επιλογές:

  • Πρόγραμμα
  • Δημογραφικά
  • Αυτοαξιολόγηση
  • Υποψήφιο
  • Καταρτιζόμενο
  • Εκπαιδευτή
  • Επιστημονικό υπεύθυνο
  • Συντονιστή
  • Διευθυντής κατάρτισης
  • Υπεύθυνος προώθησης
  • Υπεύθυνος ΕΚΟ
  • Υπεύθυνος ομάδας Εργου
  • Υπεύθυνος προγράμματος
  • Επόπτης πρακτικής
  • Εταιρίες πρακτικής
  • Θέματα                

Η ερώτηση εμφανίζεται για απάντηση τόσες φορές όσοι αυτοί τους οποίους αφορά. Π.χ. μία ερώτηση που αφορά σε Εκπαιδευτές πρέπει να απαντηθεί για όλους τους εκπαιδευτές του προγράμματος.


 • Τιμή από, Τιμή έως (εμφανίζονται σε ερωτήσεις βαθμολόγησης)

Αν τα πεδία είναι συμπληρωμένα, η εφαρμογή ελέγχει ώστε οι απαντήσεις που δίνονται να βρίσκονται μέσα σε αυτά τα όρια.


 • Επιλογές έως (εμφανίζεται σε ερωτήσεις επιλογής)

Αν το πεδίο είναι συμπληρωμένο, η εφαρμογή ελέγχει ώστε κατά την καταχώρηση της απάντησης να γίνουν το πολύ τόσες επιλογές (βλ. σχήμα α2).


Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε για κάθε υποερώτημα κάθε ερώτησης είναι τα ακόλουθα:

 • Σειρά (η σειρά με την οποία εμφανίζεται η υποερώτηση στην σελίδα καταχώρησης απαντήσεων)
 • Κωδικός (ο κωδικός της υποερώτησης). Πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε υποερώτηση σε συνδυασμό με τον κωδικό της ερώτησης, ώστε να μπορούμε να αναφερόμαστε στην υποερώτηση στους τύπους υπολογισμού βαθμολογίας των ερωτηματολογίων.
 • Κείμενο (το κείμενο της υποερώτησης που εμφανίζεται στην σελίδα καταχώρησης των απαντήσεων)


Ανάλογα με το πεδίο «Τύπος Ερώτησης», συμπληρώνουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Παρ/σεις, Τίτλος Παρατηρήσεων: αν το πεδίο «Παρ/σεις» είναι τσεκαρισμένο, στην σελίδα καταχώρησης των απαντήσεων εμφανίζεται το κείμενο που καταχωρούμε στο πεδίο «Τίτλος Παρατηρήσεων» και δίπλα από αυτό χώρος κατάλληλος για την καταχώρηση των παρατηρήσεων αυτού που απαντά (βλ. σχήμα α2).
 • Τιμή [η τιμή που θα ληφθεί ως βαθμός της απάντησης σε περίπτωση που ο απαντών επιλέξει την συγκεκριμένη υποερώτηση ως απάντηση για την ερώτηση (βλ. σχήμα α2)].
 • Δεκαδικά Τιμής (στα πόσα δεκαδικά στρογγυλοποιείται η τιμή της απάντησης).
 • Πεδίο σύνδεσης [το πεδίο του αρχείου καταρτιζομένων με το οποίο συνδέεται η υποερώτηση (βλ. σχήμα α6)].
 • Πίνακας [ο πίνακας του αρχείου καταρτιζομένων με τον οποίο συνδέεται η ερώτηση (βλ. σχήμα α7)].


Στις ερωτήσεις που απαντώνται με βαθμολογία διακριτή πρέπει να συμπληρωθούν οι δυνατές επιλογές που μπορεί να κάνει ο απαντών (βλ. σχήμα α3). Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε επιλογή είναι τα ακόλουθα:

 • Σειρά (η σειρά με την οποία εμφανίζεται η επιλογή στην σελίδα καταχώρησης απαντήσεων).
 • Κωδικός (ο κωδικός της επιλογής). Πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε επιλογή σε συνδυασμό με τον κωδικό της ερώτησης, ώστε να μπορούμε να αναφερόμαστε στην επιλογή στους τύπους υπολογισμού βαθμολογίας των ερωτηματολογίων.
 • Περιγραφή (το κείμενο της επιλογής που εμφανίζεται στην σελίδα καταχώρησης των απαντήσεων).
 • Τιμή (μοναδικός βαθμός για κάθε επιλογή μέσα στην ίδια ερώτηση). Ο βαθμός που θα ληφθεί υπόψη για την απάντηση αν ο απαντών κάνει αυτή την επιλογή.