Καταστάσεις

Από την εργασία αυτή μπορούμε να πάρουμε τις ακόλουθες καταστάσεις:

       Ισοζύγιο

       Ημερολόγιο

       Γενικό Καθολικό

       Ισοζύγιο σε δισκέτα για την Δ.Ο.Υ.