Παράμετροι επιλογής καταρτιζομένων

Στη σελίδα «Παράμετροι επιλογής»  καθορίζουμε τις ποσοστώσεις που θα ληφθούν υπ΄οψιν στην αυτόματη διαδικασία επιλογής μέσω του Argus.