Κωδικοί Προϋπολογισμού

Στην σελίδα αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία του προϋπολογισμού του επιχειρησιακού.

Οι κωδικοί Προϋπολογισμού καταχωρούνται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Για κάθε δευτεροβάθμιο κωδικό προϋπολογισμού καταχωρούνται επίσης και οι λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου του επιχειρησιακού από τους οποίους τροφοδοτείται.

Με τη χρήση του κατάλληλου πλήκτρου μπορεί να γίνει αντιγραφή όλων των στοιχείων ενός επιχειρησιακού και καταχώρησή του με νέο κωδικό.