Εισαγωγή πληρωμών σε εκπαιδευτές

Προβάλλεται η παρακάτω φόρμα, και ακολούθως συλλέγει την λίστα των ανεξόφλητων προς πληρωμή υποχρεώσεων προς τους εκπαιδευτές του συγκεκριμένου προγράμματος.Σε περίπτωση σφάλματος, η γραμμή χρωματίζεται με κόκκινο χρώμα και προβάλλεται μήνυμα.

Αν δεν θέλετε να συμπεριληφθούν στη λίστα κάποιοι εκπαιδευτές, απλά τους επιλέγετε και τους διαγράφετε με το πλήκτρο "DEL" του πληκτρολογίου.


Στο πεδίο "Συναλλασσόμενος" μπορείτε να βάλετε φίλτρο επιλογής συγκεκριμένων εκπαιδευτών. Πχ "Κωνσταντινόπ*" κ.ο.κ.

Στο πεδίο "Έως ημερομηνία" μπορείτε να ορίσετε μέχρι ποιας ημερομηνίας παραστατικά θα εξοφλήσετε.


Τέλος με το πλήκτρο "Δημιουργία πληρωμών και επιστροφή", ενημερώνεται η εντολή πληρωμής με τις επιλεγμένες κινήσεις.