Διαχείριση λογαριασμών

Στην παρακάτω φόρμα, μπορείτε να διαχειριστείτε το λογιστικό σχέδιο το οποίο τηρείτε για τον φορέα σας. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε μορφή λογιστικού σχεδίου, είτε βασισμένη στο Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) είτε στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ή άλλο). Στην περίπτωση που για διάφορους λόγους επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το ΕΓΛΣ, αυτό μπορείτε να το κάνετε, προκύπτει όμως η ανάγκη εξαγωγής οικονομικών στοιχείων με βάση του ΕΛΠ ώστε να καλύψετε τις ανάγκες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Το σύστημα, σ' αυτή την περίπτωση επιτρέπει την παρακολούθηση ΚΑΙ με βάση το ΕΛΠ με έναν απλό και αυτόματο τρόπο τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.


Η επιλογή της ενότητας «Διαχείριση λογαριασμών» εμφανίζει την αντίστοιχη οθόνη η οποία αποτελείται από τρεις σελίδες:


«Γενικά»  -  «Οικονομικά»  -  «Αξιόγραφα»


Στη σελίδα «Γενικά» καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Κωδικός Λογαριασμού
 • Περιγραφή Λογαριασμού
 • Παρατηρήσεις (ελεύθερο κείμενο για τον χρήστη)
 • Τύπος Λογαριασμού (επιλογή από έτοιμους τύπους λογαριασμών όπως αυτοί δημιουργούνται από το αντίστοιχο menu)
 • Κατηγορία Λογαριασμού (επιλογή από έτοιμες κατηγορίες λογαριασμών όπως αυτές δημιουργούνται από το αντίστοιχο menu. Χρησιμοποιείται για την σύνδεση με την Οικονομική Διαχείριση. Επειδή υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί που έχουν το ίδιο νόημα για την Οικονομική Διαχείριση, τους εντάσσουμε στην ίδια κατηγορία ώστε να ενημερώνουν με τον ίδιο τρόπο την Οικονομική Διαχείριση)        
 • Ελάχιστο υπόλοιπο (ποσό το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβεί το υπόλοιπο του λογαριασμού)
 • Μέγιστο υπόλοιπο (ποσό το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβεί το υπόλοιπο του λογαριασμού)
 • Απαγόρευση Χρέωσης - Απαγόρευση Πίστωσης - Κινείται (μπορούμε να κλειδώσουμε ένα λογαριασμό ώστε να μην μπορεί να χρεωθεί ή να μην μπορεί να πιστωθεί ή να μην μπορεί να κινηθεί)
 • Βαθμός (υπολογίζονται αυτόματα από την εφαρμογή χωρίς την παρέμβαση του χρήστη)
 • Χρήση - Αντίστοιχος στην προηγούμενη χρήση (ποιος ήταν ο αντίστοιχος λογαριασμός στην προηγούμενη χρήση σε περίπτωση μεταβολής του λογιστικού σχεδίου)
 • Τροφοδότηση από συναλλασσόμενο (υπάρχουν λογαριασμοί των οποίων ο επόμενος βαθμός είναι η ανάπτυξη των συναλλασσόμενων με την εταιρεία)

π.χ.

η ανάπτυξη του λογαριασμού 50.00.00 είναι οι προμηθευτές,

η ανάπτυξη του λογαριασμού 30.00.00 είναι οι πελάτες,

η ανάπτυξη του λογαριασμού 53.08.00 είναι οι εκπαιδευτές,  κλπ.


Όλοι οι συναλλασσόμενοι με την εταιρεία είναι καταχωρημένοι πλήρως στο αρχείο Συναλλασσομένων, επομένως η καταχώρησή τους και στο λογιστικό σχέδιο θα ήταν διπλή δουλειά.

Για τον λόγο αυτό υπάρχει το αρχείο «Τροφοδότηση από Συναλλασσομένους» ή αρχείο Ιδιοτήτων Συναλλασσομένων, στο οποίο δημιουργούνται Ιδιότητες που μπορεί να έχει κάποιος συναλλασσόμενος (π.χ. Πελάτης, Προμηθευτής, Εκπαιδευτής, Εκπαιδευόμενος, Προσωπικό κλπ) και κάθε ιδιότητα συνδέεται με ένα και μόνο λογαριασμό του Λ.Σ.

Όπως θα δούμε στο κεφάλαιο «Συναλλασσόμενοι», σε κάθε συναλλασσόμενο έχω την δυνατότητα να προσδώσω μία ή περισσότερες ιδιότητες, ανάλογα με το τι συναλλαγές έχει με την εταιρεία.

Έτσι, κάθε λογαριασμός ο οποίος απαιτείται να έχει ανάλυση σε συναλλασσομένους, μπορεί να την βρει αυτόματα ελέγχοντας στο αρχείο συναλλασσομένων ποιοι έχουν την ιδιότητα με την οποία έχει συνδεθεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός.


Σελίδα "Έλεγχος" : Στη σελίδα αυτή σημειώνεται η ημερομηνία κατά την οποία έχει ελεγχθεί και συμφωνηθεί το υπολοιπο του λογαριασμού. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο πεδίο, γιατί πριν από αυτή την ημερομηνία, το σύστημα δεν επιτρέπει την μεταβολή κινήσεων του λογαριασμού.


Σελίδα "Οικονομικά" :


Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να πάρετε με ανάλυση κατά κανονικές ή προϋπολογιστικές εγγραφές ή και τα δύο :

 • Καρτέλλα λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό)
 • Σύνολα περιόδων. Είναι σύνολο κίνησης λογαριασμού κατά περίοδο (μήνα)

 • Σύνολα χρήσης. Αφορά σύνολα για όλη τη διάρκεια της χρήσης.


Λογαριασμός αξιογράφων (ορίζεται κάθε λογαριασμός που το υπόλοιπό του αναλύεται σε αξιόγραφα π.χ. ο λογαριασμός 53.90.00 που αφορά στις επιταγές πληρωτέες)


Ειδικά για τους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζεται στην οθόνη μία επί πλέον σελίδα (Αξιόγραφα) στην οποία πρέπει να συμπληρώσετε τους λογαριασμούς αξιογράφων (από το κύκλωμα αξιογράφων) που ανήκουν στον επιλεγμένο λογαριασμό της Γενικής Λογιστικής.


Αντιγραφή λογαριασμού


Η εργασία δίνει την δυνατότητα να αντιγραφεί ένας λογαριασμός του Λ.Σ. σε νέο λογαριασμό. Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι:

 • Να αντιγραφεί ο λογαριασμός
 • Να αντιγραφεί ο λογαριασμός καθώς και όλοι οι κατωτεροβάθμιοί του
 • Να μετακινηθούν οι λογαριασμοί, οπότε μετά την αντιγραφή, που γίνεται όπως στις δύο περιπτώσεις, οι παλιοί λογαριασμοί διαγράφονται. Αν οι παλαιοί λογαριασμοί έχουν κινηθεί, τότε οι νέοι λογαριασμοί που δημιουργούνται συνδέονται αυτόματα με τις κινήσεις των παλαιών λογαριασμών που διαγράφονται.
 • Να μεταβληθεί η περιγραφή των δημιουργούμενων λογαριασμών συμπληρώνοντας τα πεδία:
  • Μεταβολή της περιγραφής από
  • Σε

αν σε κάποιον από τους αντιγραφόμενους λογαριασμούς βρεθούν οι λέξεις που είναι στο πρώτο πεδίο, αντικαθίστανται από αυτές που είναι στο δεύτερο πεδίο.


Στοιχεία επιμερισμού


Στην οθόνη αυτή συμπληρώνουμε τα στοιχεία που απαιτούνται για την μεταφορά των ποσών του λογαριασμού στην Αναλυτική Λογιστική. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται μόνο για εκείνους τους κινούμενους λογαριασμούς που τα ποσά τους πρέπει να μεταφερθούν στην Αναλυτική Λογιστική.

 • Αντικριζόμενος (ο λογαριασμός της Αναλυτικής Λογιστικής που θα χρησιμοποιηθεί σαν ενδιάμεσος για την δημιουργία του άρθρου (ομάδα 90)
 • Άρθρο (το άρθρο μεταφοράς των ποσών στην Αναλυτική Λογιστική)

Υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσουμε πολλά άρθρα για ένα λογαριασμό, ένα εκ των οποίων θα εφαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τα φίλτρα που θα δηλωθούν. Τα φίλτρα αυτά είναι:

  • Έναρξη, Λήξη (το άρθρο θα εφαρμοστεί μόνο αν η ημερομηνία της υπό επιμερισμό κίνησης είναι μεταξύ αυτών των δύο ημερομηνιών)
  • Λογαριασμός (το άρθρο θα εφαρμοστεί μόνο αν συναλλασσόμενος της κίνησης έχει κινηθεί με την ιδιότητα που έχει συμπληρωθεί σε αυτό το πεδίο)
  • Συναλλασσόμενος (το άρθρο θα εφαρμοστεί μόνο αν στην υπό επιμερισμό κίνηση έχει κινηθεί ο συναλλασσόμενος που έχει δηλωθεί σε αυτό το πεδίο).

Αν κατά την μεταφορά και επιμερισμό της κίνησης στην Αναλυτική Λογιστική δεν βρεθεί κατάλληλο άρθρο, ο επιμερισμός δεν γίνεται.