Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Έκδοσης 138

Η αναβάθμιση 138 περιέχει τα ακόλουθα :


ArgusERP

Γενικές Παράμετροι

Στην ομάδα παραμέτρων ΄Προγράμματα', προστέθηκε παράμετρος 'Καταχώρηση ωρολογίου (συνδιδασκαλία): Να επιτρέπεται διαγραφή ενότητας με την οποία υπάρχει συγχρονισμός'. Αυτή χειρίζεται την δυνατότητα διαγραφής ενοτήτων σε ωρολόγια ΙΕΚ, τα οποία είναι συγχρονισμένα και χρησιμοποιούνται ως συνδιδασκαλία.

Διαχείριση προγραμμάτων

Καρτέλα φάσης: Προστέθηκε στο αναδυόμενο μενού με δεξί κλικ, η δυνατότητα ανοίγματος των φορμών διαχείρισης απουσιών και αποτελεσμάτων πιστοποίησης για εύκολη και άμεση πρόσβαση στις φόρμες αυτές του συγκεκριμένου προγράμματος.

Παράμετροι επιχειρησιακού

Στις παραμέτρους των επιχειρησιακών (κουμπί ) προστέθηκε η παράμετρος 'Path παραγομένων εντύπων'. Εάν ορίσετε το path (φάκελος-διαδρομή), τότε κατά την δημιουργία όλων των προβλεπομένων εντύπων του επιχειρησιακού, δεν θα χρησιμοποιούνται τα προεπιλεγμένα πρότυπα έντυπα στον φάκελο του είδους του επιχειρησιακού, αλλά αυτά του path (υποφάκελος - διαδρομή) που έχετε ορίσει. Τα ονόματα των εντύπων είναι ίδια. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την δυνατότητα, αντιγράψτε όλα τα προεπιλεγμένα πρότυπα έντυπα του επιχειρησιακού στον φάκελο που έχετε δημιουργήσει και θα χρησιμοποιήσετε στην παράμετρο. Στην συνέχεια, χωρίς να αλλάξετε τα ονόματα αρχείων των εντύπων, ανοίξτε τα και διαμορφώστε τα αναλόγως (αλλαγή των κεφαλίδων, υποσέλιδων, κειμένων, κτλ)

Στοιχεία Τεχνικού Δελτίου Υποέργου

Στην καρτέλα διαχείρισης των στοιχείων υποέργο και κάνοντας κλικ στο κουμπί , προστέθηκε παράμετρος  'Path παραγομένων εντύπων'. Ομοίως με την παραπάνω παράμετρο του επιχειρησιακού, μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστό φάκελο με πρότυπα έντυπα υποέργου, έτσι ώστε για κάθε υποέργο στο επιχειρησιακό, να παράγονται ξεχωριστά διαμορφωμένα έντυπά.

Καταστάσεις ομάδων καταρτιζομένων (ΙΕΚ)

  • Προσθήκη κατάστασης με λίστα δικαιολογητικών καταρτιζόμενου για έλεγχο
  • Προσθήκη συγκεντρωτικής και αναλυτικής κατάστασης βαθμολογιών (αποτελέσματα εξετάσεων)

Καταστάσεις καταρτιζομένων (ΙΕΚ)

Προσθήκη συγκεντρωτικής και αναλυτικής κατάστασης απουσιών καταρτιζομένων (ανά καταρτιζόμενο)

Προβολή ιστορικού καταρτιζομένου

Προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης απουσιών που έχει κάνει στο παρελθόν

Γεωγραφικά δεδομένα - Παραρτήματα

Προσθήκη διευθυντή και υποδιευθυντή παραρτήματος (από την λίστα συναλλασσομένων) μαζί με επωνυμία και τίτλο

καταστάσεις υλοποίησης εκπαιδευτών

  • Προσθήκη πεδίου Εξαίρεσης Συνδιδασκαλίας στο φίλτρο: Όταν επιλέγεται, στις καταστάσεις ωρών εκπαιδευτών, οι ώρες των εκπαιδευτών που γίνονται σε μαθήματα που έχουν συγχρονιστεί (συνδιδασκαλία) προσμετρώνται μία φορά.
  • Προσθήκη πεδίου Σύνολο διακριτών ημερών στην 'Αναλυτική κατάσταση ωρών κατά εκπαιδευτή/ημερομηνία/πρόγραμμα'

Προσθήκη επιχειρησιακού 'Youth Guarantee 18-24 - Ενδυνάμωση δεξιοτήτων ανέργων 18-24 ΤΠΕ'

Προσθήκη νέου είδους επιχειρησιακού για έντυπα ΣΕΠΕ - «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την Ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Για τη δημιουργία νέου επιχειρησιακού αυτού του είδους, αφού δημιουργήσετε ένα νέο επιχειρησιακό με τη γνωστή διαδικασία, επιλέγετε ως είδος το παραπάνω και τσεκάρετε την επιλογή 'Voucher' και η 'Κατάρτιση οδηγεί σε πιστοποίηση'.

Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να έχει μία δράση και 4 φάσεις, με κωδικούς φάσης σε κάθε μία: 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα για τις φάσεις Α, Β, Γ και Δ.

Οι φάσεις Α και Γ είναι φάσεις κατάρτισης και οι φάσεις Β και Δ είναι φάσεις πρακτικής άσκησης.


Τα πρότυπα έντυπα του συγκεκριμένου επιχειρησιακού βρίσκονται στα κοινόχρηστα έντυπα (CreateForms) στον υποφάκελο AEK3\YOUTH_GUARANTEE.

Δημιουργία εντύπων

Στο τέλος της δημιουργίας εντύπων Word, διαγράφονται τα σχόλια του Microsoft Word που υπάρχουν στην αρχή κάθε πίνακα και χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των τελευταίων.

Εκκαθαρίσεις συναλλασσομένων - κατάθεση σε τράπεζα

Προσθήκη δυνατότητας δημιουργίας αρχείου μαζικών πληρωμών για Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Στοιχεία εταιρίας

Προσθήκη 4 επιπλέον ΚΑΔSharpCRM

Εργασίες

  • Προσθήκη καρτέλας "συμμετεχόντων". Για παράδειγμα, εάν μία εργασία αφορά σε εκδήλωση ή θέλετε να συνδέσετε πολλούς συμμετέχοντες, στην καρτέλα αυτή μπορείτε να τους προσθέσετε, επιλέγοντάς τους από οποιοδήποτε μητρώο της εφαρμογής (συναλλασσόμενοι, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές, εταιρίες, Leads και χρήστες).
  • Ενημερώθηκε το φίλτρο αναζήτησης εργασιών με δυνατότητα αναζήτησης και βάσει συμμετεχόντων

Προστέθηκαν σχετικές καταστάσεις εργασιών με συμμετέχοντες

Πρωτόκολλο

Προστέθηκε η δυνατότητα απόδοσης υπο-πρωτοόλλου (εσωτερική δευτερεύουσα αρίθμηση σε κάθε πρωτόκολλο)