Εκφράσεις Υπολογισμού


Στις εκφράσεις υπολογισμού μπορείτε να δημιουργήσετε μαθηματικούς τύπους που να συνυπολογίζουν τις τιμές των πεδίων των μητρώων (όπως ηλικία, Μήνες ανεργίας, εισόδημα, κ.α.) έτσι ώστε να προκύπτει ένας βαθμός για κάθε μέλος μιας ομάδας στόχου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε την μοριοδότηση.Εισαγωγή έκφρασης


Για να εισάγετε μία νέα έκφραση (τύπο υπολογισμού), κάνετε κλικ στο κουμπί . Αυτό ανοίγει μία νέα κενή εγγραφή στην λίστα των εκφράσεων στην οποία θα πρέπει να δώσετε μια περιγραφή στο αντίστοιχο πεδίο.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου, θα πρέπει να εισάγετε τον μαθηματικό τύπο της έκφρασης..

Για να ελέγξετε  την ορθότητα της έκφρασης που συμπληρώσατε, πατήστε το κουμπί Έλεγχος Έκφρασης στο κάτω μέρος. Αυτό θα σας ενημερώσει για την ορθότητα της έκφρασης και θα σας δείξει τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται.
Δημιουργία μαθηματικών τύπων της έκφρασης


Μία έκφραση περιέχει μεταβλητές (τα κριτήρια/πεδία των μητρώων), συναρτήσεις και μαθηματικές πράξεις.

Παρακάτω είναι οι μεταβλητές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.


Μεταβλητή

Περιγραφή

Τιμές που παίρνει

[@RelPersonTypeID]

Τύπος μητρώου του μέλους της ομάδας στόχου

Τιμές:

Καταρτιζόμενος

40

Lead

60

[@IncomePerYear]

Ετήσιο εισόδημα

Δεκαδική τιμή

[@DegreeExists]

Κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

0 δεν έχει, 1 έχει

[@DegreeMonthCount]

Μήνες κατοχής πτυχίου

Ακέραια τιμή

[@DegreeGrade]

Βαθμός Πτυχίου

Δεκαδική τιμή

[@DegreeYear]

Έτος κτήσης πτυχίου

Ακέραια τιμή

[@DegreeMetExists]

Κατοχή μεταπτυχιακού

0 δεν έχει, 1 έχει

[@DegreeMetYear]

Έτος κτήσης μεταπτυχιακού

Ακέραια τιμή

[@LangExists]

Κατοχή ξένης γλώσσας

0 δεν έχει, 1 έχει

[@NoWorkMonthCount]

Μήνες ανεργίας (υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης του υποέργου και την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας ανεργίας)

Ακέραια τιμή

[@PastSeminarsExists]

Εάν έχει παρακολουθήσει σεμινάρια τύπου Voucher στο παρελθόν. Σημείωση: Εάν πρόκειται για καταρτιζόμενο, η τιμή γίνεται 1 εάν ο καταρτιζόμενος συμμετείχε σε ομάδα καταρτιζομένων προγράμματος voucher (και δεν σταμάτησε) ή στην καρτέλα σεμινάρια, έχει επιλεγεί κάποιο αντίστοιχο τύπου voucher.

0 δεν έχει, 1 έχει

[@Sex]

Φύλο

1 Άνδρας, 2 Γυναίκα

[@BornYear]

Έτος γέννησης

Ακέραια τιμή

[@Age]

Ηλικία

Ακέραια τιμή

[@DegreeLevelID]

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Ακέραια τιμή από τον παρακάτω πίνακα:

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση - Δημοτικό

20

Υποχρεωτική εκπαίδευση - Γυμνάσιο

30

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Γενικό Λύκειο

40

Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του ΥΠΕΠΘ

60

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Τεχνικό Λύκειο

70

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο

80

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση - Ι.Ε.Κ.

90

Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Τ.Ε.Ι.

100

Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Α.Ε.Ι.

110

Μάστερ

120

Διδακτορικό

130

[@HasWorkExperience]

Έχει προϋπηρεσία σε επαγγέλματα του κλάδου

0 δεν έχει, 1 έχει

[@WorkExperienceMonths]

Αριθμός μηνών προϋπηρεσίας σε επαγγέλματα του κλάδου

Ακέραια τιμή

[@LanguageLevel1]

Επίπεδο Ξένης Γλώσσας 1


[@LanguageLevel2]

Επίπεδο Ξένης Γλώσσας 2


[@DegreeMetTourism]

Μεταπτυχιακό πτυχίο στον Τουρισμό

0 δεν έχει, 1 έχει

[@DegreeTitleTourism]

Πτυχίο στον Τουρισμό

0 δεν έχει, 1 έχει

[@IncomeIsPersonal]

Είδος εισοδήματος Προσωπικό

0 Οικογενειακό, 1 Προσωπικό

[@OneParent]

Μέλος μονογονεϊκής οικογένειας

0 Όχι, 1 Ναι

[@ManyChildren]

Μέλος πολύτεκνης οικογένειας

0 Όχι, 1 Ναι

[@ProtectedAMEA]

Ύπαρξη προστατευομένου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ

0 Όχι, 1 Ναι

[@DisabledPc]

Ποσοστό αναπηρίας

Ακέραια τιμή

[@ProtectedMembers]

Αριθμός προστατευομένων μελών

Ακέραια τιμή

[@ChildrenCount]

Αριθμός τέκνων

Ακέραια τιμή

[@bApiAll]

Λαμβάνει κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης

Εάν πρόκειται για καταρτιζόμενο και στον καταρτιζόμενο έχει ανατεθεί  κατηγορία καταρτιζομένου με κωδικό v162964 τότε το πεδίο παίρνει τιμή 1 ΝΑΙ, διαφορετικά 0 ΟΧΙ.

Ομοίως, εάν πρόκειται για Lead και στο Lead έχει ανατεθεί  κατηγορία καταρτιζομένου με κωδικό v162964 τότε το πεδίο παίρνει τιμή 1 ΝΑΙ, διαφορετικά 0 ΟΧΙ.Οι Συναρτήσεις (μεταξύ άλλων) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τύπο υπολογισμού είναι :


Συνάρτηση

Περιγραφή

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

Abs

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού

Abs(-1)

1

Acos

Επιστρέφει την γωνία που το συνημίτονο της είναι ο δοσμένος αριθμός.

Acos(1)

0

Asin

Επιστρέφει την γωνία που το ημίτονο της είναι ο δοσμένος αριθμός.

Asin(0)

0

Atan

Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού

Atan(0)

0

Average

Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων (τουλάχιστον 2)

Average(2,4,6,7)

4,75

Ceiling

Επιστρέφει τον μικρότερο ακέραιο αριθμό που είναι μεγαλύτερος ή ίσος με την δοσμένη παράμετρο.

Ceiling(1.5)

2

Cos

Επιστρέφει το συνημίτονο της γωνίας.

Cos(0)

1

Exp

Επιστρέφει το e, υψωμένο στην δοσμένη δύναμη.

Exp(0)

1

Floor

Επιστρέφει τον μεγαλύτερο ακέραιο που είναι μικρότερος ή ίσος με τον δοσμένο αριθμό

Floor(1.5)

1

IEEERemainder

Επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός αριθμού από έναν άλλο.

IEEERemainder(3, 2)

-1

Log

Επιστρέφει τον δοσμένο λογάριθμο ενός δεδομένου αριθμού.

Log(1, 10)

0

Max

Επιστρέφει το μεγαλύτερο από δύο αριθμούς

Max(1, 2)

2

Min

Επιστρέφει τον μικρότερο από δύο αριθμούς

Min(1, 2)

1

Pow

Επιστρέφει τον αριθμό, υψωμένο στην δοσμένη δύναμη

Pow(3, 2)

9

Round

Στρογγυλοποιεί στον πλησιέστερο ακέραιο ή με τον δεδομένο αριθμό δεκαδικών

Round(3.222, 2)

3.22

Sign

Επιστρέφει μία τιμή που υποδηλώνει το πρόσημο του αριθμού

Sign(-10)

-1

Sin

Επιστρέφει το ημίτονο της δεδομένης γωνίας

Sin(0)

0

Sqrt

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του δεδομένου αριθμού

Sqrt(4)

2

Stdevp

Επιστρέφει την τυπική απόκλιση των ορισμάτων (τουλάχιστον 2)

Stdevp(2,3,4)

0,8165

Tan

Επιστρέφει την εφαπτομένη την δεδομένης γωνίας

Tan(0)

0

Truncate

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του αριθμού

Truncate(1.7)

1

In

Επιστρέφει true ή false, εάν ο πρώτος αριθμός υπάρχει σε μία σειρά ορισμάτων

In(1, 1, 2, 3)

True

Iif

Επιστρέφει μία τιμή βάση μιας συνθήκης        

Iif([@Age]<=18,10,20)

Εάν η παράμετρος [@Age] είναι μικρότερη ή ίση του 18, το αποτέλεσμα είναι 10 αλλιώς 20.

Scale

SCALE(XC, XL, XM, RE, XL, XM, RE, …, XL, XM, RE, NF) : Η συνάρτηση συγκρίνει το πρώτο όρισμα XC με όλα τα XL και XM και όπου το βρει XL<= XC <= XM επιστρέφει το αντίστοιχο RE. Αν δεν το βρει πουθενά επιστρέφει το NF

Scale([@x],1,10,50,0)

 Εάν η παράμετρος [@X] είναι μεταξύ 1 και 10, επιστρέφει 50, αλλιώς 0.

Either

 EITHER(X, Y, aX, bY, G0, G)

Αν Χ=0 και Υ=0 επιστρέφει το G0

Αν Χ=0 και Y <> 0, επιστρέφει το aΧ

Αν Υ=0 και Χ<> 0, επιστρέφει το bΥ

Αλλιώς, αν Χ και Υ <> 0,  επιστρέφει το G.

EITHER([@X], [@Y],2, 5, 10, 20)

Εάν [@X]=3 και [@Y]=0, τότε το αποτέλεσμα είναι 2.


Σημείωση: Οι συναρτήσεις μπορούν να περιέχουν ως ορίσματα άλλες συναρτήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους υπολογίζονται όπως οι μαθηματικές εξισώσεις. Για παράδειγμα Max(Iff([@X]<18,10,20),Scale([@Y],1,20,10,5))Παραδείγματα χρήσης


Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε τη μοριοδότηση σε σε μια ομάδα στόχο που περιέχει καταρτιζόμενους, αντλώντας τα δεδομένα ως παραμέτρους της έκφρασης. Το σενάριο θέλει:


  • Ανάλογα με το έτος κτήσης του πτυχίου (αν είναι πάνω από 36 μήνες να παίρνει τιμή 20 μόρια ενώ αν είναι έως και 36 μήνες να παίρνει 30 μόρια).
  • Ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα (έως 6.150 ευρώ να παίρνει 20 μόρια,από 6.151 έως 10.000 τιμή 10 μόρια, από 10.001 έως 15.000 τιμή 5 μόρια και από 15.001 και πάνω τιμή 0).
  • Ανάλογα με το βαθμό πτυχίου( από 8,50 και πάνω τιμή 20 μόρια,από 6,50 έως και 8,49 τιμή 10 μόρια και από 6,49 και κάτω τιμή 5 μόρια).
  • Εάν ο καταρτιζόμενος έχει μεταπτυχιακό (ΝΑΙ τιμή 10 μόρια, ΟΧΙ τιμή 0 μόρια).
  • Εάν ο καταρτιζόμενος έχει γνώση κάποιας ξένης γλώσσας(ΝΑΙ τιμή 10 μόρια,ΟΧΙ τιμή 0 μόρια).


Η έκφραση που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η εξής:


Iif([@DegreeMonthCount]<=36,30,20) + Scale([@DegreeGrade],0,6.49,5,6.5,8.49,10,20) + Iif([@DegreeMetExists]=0,0,10) + Iif([@LangExists]=0,0,10) + Scale([@IncomePerYear],0,6150,20,6151,10000,10,10001,15000,5,0)