Η φόρμα εκτύπωσης είναι ένα αρχείο κειμένου (text file), το οποίο πρέπει να έχει πάντα την κατάληξη .frr.

 


Ανάλυση των τομέων Στις δηλώσεις που αναφέρονται παρακάτω, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν κενά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.


Φόρμα


[Form]

Height=33


Το μόνο στοιχείο που μπορεί να υπάρχει στον τομέα [Form] είναι το ύψος της φόρμας. Το ύψος μετριέται σε «εκτυπωτικές γραμμές». Μία εκτυπωτική γραμμή ισούται με 1/6 της ίντσας. Αυτή η δήλωση χρησιμοποιείται μόνο από dot-matrix εκτυπωτές. Σε περίπτωση που η εκτύπωση γίνεται σε laser εκτυπωτή, η δήλωση δεν χρησιμοποιείται από την εφαρμογή, είναι όμως απαραίτητο να υπάρχει στο αρχείο.


Τομείς Εκτύπωσης


[Section2]

Section=0,33,Ct


[Section3]

Section=0,33,Ct


[Section4]

Section=0,33,Ct


[Section5]

Section=0,33,Ct


[Section6]

Section=0,33,Ct


Στο αρχείο πρέπει να υπάρχουν πέντε (5) τομείς που ορίζονται ως:


 • [Section2] Για εκτύπωση ΑΕΔ καταρτιζομένων
 • [Section3] Για εκτύπωση ΑΕΔ εκπαιδευτών
 • [Section4] Για εκτύπωση ΑΕΔ οδοιπορικών
 • [Section5] Για εκτύπωση πληρωμών
 • [Section6] Για εκτύπωση ΑΕΔ συνεργατών


και αντιστοιχούν στους 5 Τύπους έκδοσης που εμφανίζονται στην σελίδα Στοιχεία έκδοσης των Παραστατικών κινήσεων λογιστικής. Το μόνο στοιχείο που μπορεί να υπάρχει σε αυτούς τους τομείς είναι οι παράμετροι που εφαρμόζονται σε όλο τον τομέα.


Οι παράμετροι είναι οι ακόλουθες:


Γραμμές πριν:        Πόσες γραμμές θα μείνουν κενές πριν την έναρξη εκτύπωσης του τομέα. Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται αμέσως μετά την δήλωση Section=.

Ύψος:                Το ύψος του τομέα σε εκτυπωτικές γραμμές. Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται αμέσως μετά το «Γραμμές πριν» και πρέπει να χωρίζεται με κόμμα (,).

Condensed:        Αν ο τομέας θα εκτυπώνεται με χαρακτήρες κανονικούς (10 cpi) ή συμπυκνωμένους (17 cpi). Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται αμέσως μετά το Ύψος και πρέπει να χωρίζεται με κόμμα ','. Ξεκινάει με τον χαρακτήρα 'C' και ο δεύτερος χαρακτήρας είναι

είτε T (true),

είτε F (false).


Προσοχή: Το άθροισμα «Γραμμές πριν» + «Ύψος» δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ύψος της φόρμας.


Ανάλυση τομέων (γραμμές εκτύπωσης)


[Section5-Line17]

F@999=2,20,bt,jL,"Πληρωτέο ολογράφως :"

F@171=25,100,bt,jL


Θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα ο τομέας που αναφέρεται παραπάνω. Ότι αναφέρεται εδώ εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς που αποτελούν ανάλυση των 5 κυρίων τομέων.


Σε ένα παραστατικό χρειάζεται να εκτυπώνονται διάφορα στοιχεία. Π.χ. Επωνυμία συναλλασσόμενου, Διεύθυνση, Ποσόν κλπ. Τα πεδία αυτά διατάσσονται σε γραμμές εκτύπωσης πάνω στο χαρτί. Για κάθε γραμμή στην οποία θα εμφανιστούν στοιχεία πρέπει να υπάρχει μία δήλωση. Η δήλωση αυτή είναι ως ακολούθως:


[Section5-Line17]


Δηλώνει ότι πρόκειται για την 17η γραμμή του τομέα 5. Αναλόγως γίνεται για όλες τις γραμμές όλων των τομέων. Για κάθε γραμμή εκτύπωσης πρέπει ακολούθως να αναφέρονται τα πεδία που θα εκτυπωθούν, ένα σε κάθε γραμμή του αρχείου.


Η δήλωση γίνεται ως ακολούθως:


@171=25,100,bt,jL


Για κάθε πεδίο πρέπει να δηλωθούν τα εξής στοιχεία:


Κωδικός:        Ο κωδικός του πεδίου. Η λίστα με τους κωδικούς είναι διαθέσιμη με την εργασία Λογιστική – Κινήσεις – Παράμετροι - Πεδία εκτύπωσης παραστατικών κινήσεων λογιστικής.

Στήλη:                Η στήλη στην οποία θα εκτυπωθεί το πεδίο. Μετριέται σε χαρακτήρες (10 ή 17 cpi, ανάλογα με το τι έχει δηλωθεί στον αντίστοιχο τομέα). Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται αμέσως μετά το @F…=.

Πλάτος:                Πόσους χαρακτήρες θα είναι το πλάτος του πεδίου. Αν το πεδίο έχει μεγαλύτερο πλάτος, οι χαρακτήρες που περισσεύουν αποκόπτονται.). Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται αμέσως μετά το Στήλη και χωρίζεται με κόμμα (,).

Bold:                Αν το πεδίο θα εκτυπωθεί με έντονους χαρακτήρες ή όχι. Αν το πεδίο έχει μεγαλύτερο πλάτος, οι χαρακτήρες που περισσεύουν αποκόπτονται. Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται αμέσως μετά το Στήλη και χωρίζεται με κόμμα (,). Ξεκινάει με τον χαρακτήρα “B” και ο δεύτερος χαρακτήρας είναι

 • είτε T (true),
 • είτε F (false).


Οι χαρακτήρες αυτού του στοιχείου πρέπει να είναι λατινικοί.

Justify:                Το στοιχείο αυτό δηλώνει την στοίχιση του πεδίου μέσα στην διαθέσιμη περιοχή εκτύπωσης που ορίζεται από την Στήλη και το Πλάτος. Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται αμέσως μετά το «Πλάτος» και χωρίζεται με κόμμα (,). Ξεκινάει με τον χαρακτήρα J και ο δεύτερος χαρακτήρας είναι

 • είτε L (left),
 • είτε C (center)
 • είτε R (right).

Οι χαρακτήρες αυτού του στοιχείου πρέπει να είναι λατινικοί.


Κείμενο:                F@999=2,20,bt,jL,"Πληρωτέο ολογράφως :" Ειδικά μόνο στην περίπτωση που ο κωδικός του πεδίου είναι @F999, μπορεί μετά το «Justify» να ακολουθεί το κείμενο που θα εκτυπωθεί (ο κωδικός @F999 σημαίνει ότι στην θέση αυτής της φόρμας δεν τυπώνεται πεδίο αλλά το κείμενο που αναφέρεται στο τέλος αυτής της δήλωσης. Για την μορφοποίηση του κειμένου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 • Το κείμενο πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με τον χαρακτήρα double quote "
 • Επιτρέπεται να υπάρχουν κενά μέσα στο κείμενο.
 • Αν σε μία γραμμή πρόκειται να εκτυπωθούν πολλά κείμενα, τότε δεν χρησιμοποιείται ο κωδικός @F999, αλλά οι κωδικοί @F999x, όπου το x είναι αρίθμηση με 1 για το πρώτο κείμενο, 2 για το δεύτερο κ.ο.κ.


Σχόλια


Γραμμές που υπάρχουν στο αρχείο φόρμας και ξεκινάνε με τον χαρακτήρα single quote (') είναι σχόλια και δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα σχόλια πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μία κενή γραμμή από τους τομείς.