Στο παρακάτω παράδειγμα θα δούμε τη δημιουργία ενός παραμετρικού εντύπου που έχει σαν header το αφορά «πρόγραμμα» και σαν details το αφορά «εκπαιδευτές θεωρίας» με την έκδοση ενός πίνακα που θα περιέχει τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτών και την βαθμολογία τους από καταρτιζόμενους που θα εξαχθεί από ένα έντυπο αξιολόγησης.


ΒΗΜΑ 1o. ΟΡΙΣΜΟΣ HEADER


Ορίζουμε το header στην διαδρομή «Εργαλεία - Παραμετρικά έντυπα - Ορισμός παραμετρικών εντύπων».Τα διαθέσιμα πεδία του header εξάγονται σε ένα word πατώντας το πλήκτρο Διαθέσιμα πεδία εντύπου.


 

Στην παρακάτω οθόνη βλέπουμε ένα απόσπασμα από τα διαθέσιμα πεδία του header «Πρόγραμμα».Από αυτά θα χρησιμοποιήσουμε τα πεδία: Πλήρης τίτλος, Έναρξη προγράμματος (unformatted), Λήξη προγράμματος (unformatted), Υπεύθυνος προγράμματος.


 


Το πρότυπο έντυπο θα περιέχει σε αυτή την φάση τις παρακάτω πληροφορίες που θα εξαχθούν στο συγκεκριμένο παράδειγμα σε μορφή πίνακα. Και θα αποθηκευθεί στην διαδρομή :ΒΗΜΑ 2o. ΟΡΙΣΜΟΣ DETAIL


Ορίζουμε το details που αφορά σε εκπαιδευτές θεωρίας.Θέλουμε οι πληροφορίες μας να εξαχθούν σε μορφή πίνακα. Τα διαθέσιμα πεδία για το details «εκπαιδευτές θεωρίας» εξάγονται πιέζοντας το πλήκτρο Διαθέσιμα πεδία υποπίνακα.


 


Στην παρακάτω απεικόνιση βλέπουμε ένα απόσπασμα από το σύνολο των διαθέσιμων πεδίων. 


Από τα παραπάνω πεδία θα χρησιμοποιήσουμε το πεδίο [ΑΑ] και το πεδίο FullName. Επίσης από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης θα χρησιμοποιήσουμε τα πεδία της ερώτησης k104.

 


Στο ορισμό παραμετρικών εντύπων το detail  θα διαμορφωθεί όπως φαίνεται παρακάτω :Το «συντακτικό» της καταχώρισης ορίστηκε στη σελ. 6.


 Το πρότυπο έντυπο μας Κατάσταση βαθμολογίας εκπ.Θ.doc θα έχει την παρακάτω μορφή:


Ακολουθεί η έκδοση του παραμετρικού εντύπου όπως έχει περιγραφεί παραπάνω στην αντίστοιχη παράγραφο.