Η δυνατότητα για εκτύπωση παραμετρικών εντύπων υπάρχει στην οθόνη διαχείρισης Εκπαιδευτών και Καταρτιζομένων.


 


Στην οθόνη διαχείρισης εκπαιδευτών το αναδυόμενο μενού έχει την επιλογή «Γενική καρτέλα εκπαιδευτή», από την οποία εκτυπώνεται το παραμετρικό έντυπο που έχει οριστεί στις Παραμέτρους συστήματος, ομάδα «Εκπαιδευτές».


 


Στην οθόνη διαχείρισης καταρτιζομένων το αναδυόμενο μενού έχει την επιλογή «Γενική καρτέλα καταρτιζόμενου», από την οποία εκτυπώνεται το παραμετρικό έντυπο που έχει οριστεί στις Παραμέτρους συστήματος, ομάδα «Καταρτιζόμενοι».


 


Επίσης στις οθόνες «Συμμετοχή σε προγράμματα» για Καταρτιζόμενους και Εκπαιδευτές υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης καρτέλας Καταρτιζόμενου - Προγράμματος και Εκπαιδευτή - Προγράμματος, σύμφωνα με τα παραμετρικά έντυπα που έχουν δηλωθεί στις αντίστοιχες παραμέτρους.