Άρθρα σύνδεσης με λογιστική

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα Άρθρα σύνδεσης της Εμπορικής Διαχείρισης με την Λογιστική. Για κάθε Άρθρο συμπληρώνουμε:

 • Κωδικό
 • Περιγραφή
 • Το παραστατικό της λογιστικής που θα χρησιμοποιηθεί στην κίνηση της Λογιστικής
 • 4 προθέματα σύνδεσης με την Λογιστική
 • Παρατηρήσεις (πληροφοριακό πεδίο).Στην Ανάλυση του Άρθρου δηλώνουμε τον τρόπο δημιουργίας των λογαριασμών στην λογιστική.

Για κάθε γραμμή λογαριασμού συμπληρώνουμε:

 • Λογαριασμό (ένα λογαριασμό της Λογιστικής ή τον τρόπο σχηματισμού του)
 • Αξία (ποια αξία θα χρησιμοποιηθεί)

Οι διαθέσιμες είναι:

  • Μικτή Αξία
  • Αξία Έκπτωσης
  • Σύνολο Αξίας
  • Καθαρή Αξία
  • Αξία Φ.Π.Α.
  • Ποσότητα Κίνησης
 • Προέλευση Αξίας (από ποιο στοιχείο του παραστατικού θα ληφθεί η Αξία)

Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι:

  • Παραστατικό
  • Γραμμές Ειδών
  • Γραμμές Επιβαρύνσεων
 • Αν ο λογαριασμός θα Χρεωθεί ή θα Πιστωθεί
 • Αν θα γίνει αντιστροφή του προσήμου της Αξίας
 • Αυτόματο (αν η αξία έχει αντίστροφο πρόσημο από αυτό που δηλώνεται στο αρνητικό, τότε αντιστρέφεται το πρόσημο και μεταφέρεται η αξία στην άλλη μεριά του λογιστικού Τ).