Ομάδες στόχοι


Οι ομάδες στόχοι (target groups) αφορούν στην δημιουργία συγκεκριμένων ομάδων, με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση. Η επιλογή και εισαγωγή δεδομένων γίνεται αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού από τα υπάρχοντα μητρώα. Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να καταγράφει τις επικοινωνίες, να προσθέτει σχόλια εξειδικευμένα για καθένα από τα μέλη της ομάδας.