• Αιτιολογίες κινήσεων

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται Αιτιολογίες Κινήσεων της Λογιστικής, εμπορικής διαχείρισης για να εμφανίζονται κατά την καταχώρηση των κινήσεων με απλή ανεύρεση.


Τα πεδία που συμπληρώνουμε είναι τα ακόλουθα:

  • Λογιστική (αν οι αιτιολογία θα είναι διαθέσιμη στο κύκλωμα των κινήσεων λογιστικής)
  • Αξιόγραφα (αν η αιτιολογία θα είναι διαθέσιμη στο κύκλωμα κινήσεων αξιογράφων)
  • Αγορές / πωλήσεις (αν η αιτιολογία θα είναι διαθέσιμη στο κύκλωμα αγορών / πωλήσεων)

  • Χρηματοοικονομικά (αν η αιτιολογία θα είναι διαθέσιμη στο κύκλωμα χρηματοοικονομικών κινήσεων)
  • Υπηρεσία (αν η αιτιολογία θα είναι διαθέσιμη στο κύκλωμα αγορών / πωλήσεων στην αναλυτική περιγραφή των ειδών που αφορούν σε υπηρεσίες)
  • Περιγραφή (η περιγραφή της αιτιολογίας)

Υπάρχουν δύο ειδικοί χαρακτήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σημείο αυτό:

@        ο χαρακτήρας αυτός πρέπει υποχρεωτικά να αντικατασταθεί κατά την ώρα της καταχώρησης από τον χρήστη με το πραγματικό στοιχείο (π.χ. «Εξόφληση τιμολογίου Νο @». Δεν μπορεί να γίνει καταχώρηση της κίνησης αν ο χρήστης δεν συμπληρώσει την αιτιολογία με τον αριθμό του τιμολογίου)

#        ο χαρακτήρας αυτός αντικαθίσταται από την εφαρμογή κατά την ώρα της εκτύπωσης της κίνησης με την περιγραφή του προγράμματος στο οποίο αναλύθηκε η κίνηση.