• Παράμετροι συστήματος

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται διάφορες παράμετροι της εφαρμογής. Για κάθε Παράμετρο συμπληρώνουμε:

  • Την τιμή της παραμέτρου

Ο χρήστης δεν μπορεί να μεταβάλει την περιγραφή των Παραμέτρων ούτε να προσθέσει δική του παράμετρο.