• Εκτυπωτές συστήματος

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των Εκτυπωτών που χρησιμοποιεί η εφαρμογή.

Από τους εκτυπωτές που καταχωρούνται στο σημείο αυτό, γίνεται η επιλογή των εκτυπωτών που δηλώνονται στις σειρές παραστατικών καθώς επίσης και των εκτυπωτών που επιλέγονται για τις θεωρημένες εκτυπώσεις.

Για κάθε Εκτυπωτή συμπληρώνουμε:

Περιγραφή

Το όνομα με τον οποίο αναγνωρίζουμε τον εκτυπωτή στο πρόγραμμα

PrinterPath

Επιλέγουμε το όνομα με το οποίο έχει μοιραστεί ο εκτυπωτής στο δίκτυο. Εδώ μπορούμε να ορίσουμε και ια τοπική θύρα (π.χ. LPT1) εάν κάνουμε χρήση της net use ή ακόμα μπορούμε να ορίσουμε ένα αρχείο με την πλήρη διαδρομή του (π.χ. C:\Temp\MyPrint.txt) έτσι ώστε η εκτύπωση να εγγραφεί σε φυσικό αρχείο στο δίσκο.

Τοπικό όνομα εκτυπωτή

Επιλέγουμε το όνομα του εκτυπωτή στο σταθμό εργασίας που βρισκόμαστε

Μοντέλο

Επιλέγουμε το μοντέλο εκτύπωσης που καθορίζει το πως θα παράγεται η εκτύπωση από το σύστημα:

  • Dot Matrix (Epson - Star compatible) : Για εκτύπωση από συμβατό μοντέλο Epson - DotMatrix
  • HP LaserJet (PCL) : Για εκτύπωση συμβατή με PCL 5 (Ο εκτυπωτής θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί ώστε να τυπώνει Ελληνικά από DOS)
  • ΕΑΦΔΣΣ - (Φορολογικός Laser) : Για εκτύπωση συμβατή με φορολογικό μηχανισμό (ώστε να παρακάμπτονται οι PCL χαρακτήρες)
  • Laser - Windows εκτύπωση : Για να γίνεται η εκτύπωση μέσω του Windows driver, σαν laser, σε οποιονδήποτε τύπο εκτυπωτή.

Εκτύπωση

Επιλέγουμε:

σε ουρά : Για εκτύπωση σε ουρά (συμβατό με εκτυπώσεις Dot matrix)

στον εκτυπωτή : Για εκτυπώσεις απευθείας στο Port του εκτυπωτή

FF

Form Feed (για να στέλνει τον χαρακτήρα form feed)

ΟΕΜ

Για μετατροπή των Ελληνικών χαρακτήρων όπου χρειάζεται (π.χ. DotMatrix ή PCL)