• Δικαιώματα χρηστών

Η πολιτική των δικαιωμάτων των χρηστών εφαρμόζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Δημιουργούνται ρόλοι στους οποίους εντάσσονται οι χρήστες και σε κάθε ρόλο απονέμονται δικαιώματα για την εκτέλεση των εργασιών της εφαρμογής.

Επομένως ένας χρήστης έχει δικαίωμα να εκτελέσει μία εργασία της εφαρμογής εφόσον ανήκει σε ένα τουλάχιστον ρόλο ο οποίος έχει αντίστοιχο δικαίωμα.


Στην οθόνη Χρήστες - Ρόλοι δημιουργούνται οι ρόλοι και σε κάθε ρόλο προστίθενται μέλη.

Η πρόσθεση μέλους σε ένα ρόλο γίνεται επιλέγοντας τον ρόλο στη στήλη ρόλοι και κάνοντας διπλό click στον χρήστη που θέλουμε να προσθέσουμε (το όνομα του χρήστη προστίθεται τότε στην στήλη μέλη.

Η διαγραφή ενός χρήστη από ένα ρόλο γίνεται με το πλήκτρο


Στην οθόνη Ρόλοι - Δικαιώματα απονέμονται δικαιώματα στους ρόλους για κάθε εργασία της εφαρμογής.

Μπορούν αν αποδοθούν δικαιώματα και σε ολόκληρο κλαδί του δένδρου δικαιωμάτων. Στην περίπτωση που η επιλεγμένη εργασία είναι κλάδος, η καταχώρηση δικαιωμάτων αλλάζει όπως παρακάτω και η απόδοση γίνεται για όλες τις εξαρτώμενες εργασίες.