• Χρηματοοικονομικά παραστατικά

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι παράμετροι των Χρηματοοικονομικών Παραστατικών.

Για κάθε Παραστατικό συμπληρώνουμε:

  • Κωδικό
  • Περιγραφή
  • Πλη (αν είναι παραστατικό Είσπραξης ή Πληρωμής)
  • Π.Κ. (αν η κίνηση γίνεται με Πιστωτική Κάρτα)
  • Άρθρο λογιστικής (το Άρθρο που θα χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση με την Λογιστική).


Αν το παραστατικό εκτυπώνεται συμπληρώνουμε επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Εκτυπούμενος τίτλος
  • Σειρά που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση (μπορούμε να συμπληρώσουμε πολλές σειρές και πριν την έκδοση κάθε παραστατικού να επιλέγουμε την σειρά που θα χρησιμοποιηθεί για την εκάστοτε έκδοση).