• Πιστωτικές κάρτες

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι Πιστωτικές Κάρτες με τις οποίες γίνονται Εισπράξεις ή Πληρωμές.

Για κάθε Κάρτα συμπληρώνουμε:

  • Κωδικό
  • Περιγραφή
  • Πρόθεμα Λογιστικής (για την σύνδεση με την Λογιστική).