• Είδη προγραμμάτων κατάρτισης

Αντίστοιχα με την προηγούμενη λειτουργία, στην οθόνη αυτή μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τα είδη προγραμμάτων κατάρτισης.

  • Κωδικός
  • Περιγραφή
  • Επιδοτούμενο.
  • Voucher