• Επίπεδα εκπαίδευσης

Στην οθόνη αυτή μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τα επίπεδα εκπαίδευσης καταρτιζομένων


Το πεδίο «Επίπεδο» επιλέγεται από τον πίνακα που ορίζεται στην διαδρομή:  Προγράμματα-Παράμετροι προγραμμάτων-Εκπαιδευτικά-Επίπεδα εκπαίδευσης