• Κατηγορίες αμοιβής καταρτιζομένων

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνουμε τις κατηγορίες αμοιβής των καταρτιζομένων.

Για κάθε κατηγορία συμπληρώνουμε:

 • Περιγραφή
 • Επ.Κατ. Επιχορηγούμενος καταρτιζόμενος
 • Αυτ/ση. Αυτοχρηματοδότηση
 • Αμοιβή του καταρτιζόμενου ανά ώρα
 • Ευρώ. (Αν αυτή η κατηγορία αμοιβής ισχύει για προγράμματα που υλοποιούνται σε ευρώ).
 • Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών
 • Οριο απουσιών %. (Το όριο % των απουσιών που μπορεί να κάνει ο καταρτιζόμενος χωρίς να χάσει το πρόγραμμα).
 • Αριθμητικά. ( Το οριο απουσιών σε απόλυτη τιμή)
 • Παρακράτηση φόρου. (Το ποσοστό παρακράτησης φόρου).
 • Παρακράτηση χαρτοσήμου. (Το ποσοστό παρακράτησης χαρτοσήμου).
 • Επιδοτούμενος καταρτιζόμενος. (Αν η αμοιβή του εκπαιδευόμενου είναι επιδοτούμενη).
 • Πληρωμή ωρών απουσίας. (Αν ο καταρτιζόμενος πληρώνεται τις ώρες των απουσιών του (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες)
 • Υποβάλλεται σε κατάσταση συμφωνητικών για την ΔΥΟ. (Εάν συμπληρωθεί η ημερομηνία συμφωνητικού στην ομάδα καταρτιζομένων, τότε οι εκπαιδευόμενοι αυτής της κατηγορίας εμφανίζονται στην κατάσταση συμφωνητικών για την εφορία από την διαδρομη Λογιστική-Κινήσεις-Καταστάσεις-Κατάσταση συμφωνητικών για υποβολή).
 • Αφορά ΕΚΟ.
 • Ειδικό πεδίο. ( Χρήση κατόπιν οδηγιών)
 • Κατηγορία καταρτιζομένου.
 • Κωδ. Ειδικότητας ΙΚΑ. (Επιλογή από τον Πίνακα ΟΣΥΚ του ΙΚΑ).
 • Όχι αμοιβή για
  • την θεωρία
  • για το εργαστήριο
  • για την πρακτική
  • όταν υποποιούνται εντος ωραρίου εργασίας
 • Άρθρα Λογιστικής.
  • Τα άρθρα με τα οποία γίνονται οι λογιστικές εγγραφές της εκκαθάρισης του καταρτιζόμενου.
  • Για κάθε άρθρο δηλώνουμε αν θα κάνει και εγγραφές για το ΙΚΑ.