• Κατηγορίες ασφάλισης εκπαιδευτών

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνουμε τις κατηγορίες ασφάλισης των εκπαιδευτών. Για κάθε κατηγορία συμπληρώνουμε:

  • Περιγραφή
  • Παρακράτησης φόρου %
  • Παρακράτησης χαρτοσήμου %
  • Υπολογισμός ΙΚΑ
  • Υπολογισμός Δώρων-Επιδομέτων
  • Αρθρα λογιστικής