• Πτυχία

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνουμε τα πτυχία που έχουν οι εκπαιδευτές που συνεργάζονται με το ΚΕΚ. Για κάθε πτυχίο συμπληρώνουμε:

  • Περιγραφή (π.χ. Πτυχίο Φυσικής κλπ)
  • Επίπεδο πτυχίου (επιλέγοντας από τα επίπεδα που έχουν δηλωθεί στον αντίστοιχο πίνακα).