• Λειτουργίες επιλογής


Προϋπόθεση για την χρήση  της λειτουργίας επιλογής των υποψηφίων του Argus-ERP αποτελεί η δημιουργία τους ερωτηματολογίου επιλογής που είναι προσαρμοσμένο στον τρόπο και τα κριτήρια επιλογής του εκάστοτε φορέα υλοποίησης.


Η επιλογή των καταρτιζομένων μέσω ερωτηματολογίων μπορεί να γίνει σε 1 ή σε 2 στάδια.


 • Όταν γίνεται σε δύο στάδια (με προεπιλογή), τότε όλοι οι υποψήφιοι απαντούν τα ερωτηματολόγια προεπιλογής και επιλέγονται τόσοι όσοι έχουν δηλωθεί στην ομάδα στο πεδίο «Αριθμός προεπιλογής».

Ακολούθως όσοι προεπιλεγούν απαντούν τα ερωτηματολόγια για την τελική επιλογή, και επιλέγονται τόσοι όσοι έχουν δηλωθεί στην ομάδα στο πεδίο «Αριθμός Καταρτιζομένων».


 • Όταν γίνεται σε ένα στάδιο, τότε όλοι οι υποψήφιοι απαντούν όλα τα ερωτηματολόγια και επιλέγονται τόσοι όσοι έχουν δηλωθεί στην ομάδα στο πεδίο «Αριθμός Καταρτιζομένων».
 • Στο πεδίο Αρ. Επιλ. (Αριθμός επιλαχόντων) ορίζεται ο αριθμός των επιλαχόντων σύμφωνα με την βαθμολογία τους.
Το αναδυόμενο μενού εμφανίζεται με δεξί κλικ στην σελίδα «Υποψήφιοι».Οι εργασίες που μπορούμε να κάνουμε είναι:


 • Βαθμολόγηση ομάδας (προεπιλογή).

Όταν χρησιμοποιείται προεπιλογή, εκτελούνται οι τύποι υπολογισμού προεπιλογής και συμπληρώνεται το πεδίο Βαθ.Π. (βαθμός προεπιλογής) για τους υποψήφιους που απάντησαν τα ερωτηματολόγια.


 • Επισήμανση προεπιλαχόντων.

Τσεκάρεται το πεδίο «PS» για τόσους υποψήφιους με την μεγαλύτερη βαθμολογία προεπιλογής, όσοι έχουν δηλωθεί στην ομάδα στο πεδίο «Αριθμός προεπιλογής».

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να παρέμβει και να αλλάξει τα τσεκαρίσματα.


 • Βαθμολόγηση ομάδας (τελική).

Εκτελούνται οι τύποι υπολογισμού επιλογής και συμπληρώνεται το πεδίο Βαθμ. (βαθμός επιλογής) για τους υποψήφιους που απάντησαν τα ερωτηματολόγια.


 • Επισήμανση επιλεγμένων και επιλαχόντων.

Τσεκάρεται το πεδίο «S» για τόσους υποψήφιους με την μεγαλύτερη βαθμολογία επιλογής, όσοι έχουν δηλωθεί στην ομάδα στο πεδίο «Αριθμός επιλογής».

Τσεκάρεται το πεδίο «F» για τους 5 επόμενους υποψήφιους με βάση την βαθμολογία επιλογής.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να παρέμβει και να αλλάξει τα τσεκαρίσματα.


 • Μεταφορά στους καταρτιζόμενους όλων των επιλεγμένων υποψηφίων

Μεταφέρονται στην ομάδα καταρτιζομένων όσοι υποψήφιοι έχουν τσεκαρισμένο το πεδίο «S».


 • Μεταφορά στους καταρτιζόμενους του συγκεκριμένου υποψήφιου

Μεταφέρεται στην ομάδα καταρτιζομένων ο επιλεγμένος υποψήφιος.


 • Κατάσταση στο Word.

Δημιουργείται έγγραφο του Microsoft Word με την κατάσταση επιλογής.


 • Κατάσταση στο Excel.

Δημιουργείται φύλλο του Microsoft Excel με την κατάσταση επιλογής.

Η σελίδα αυτή συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στις απαντήσεις ερωτηματολογίων της επιλογής.


Ο χρήστης μπορεί να παρέμβει για να αλλάξει τα πεδία

 • Τύπος υπολογισμού προεπιλογής
 • Τύπος υπολογισμού επιλογής

Πρόκειται για τους τύπους που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της βαθμολογίας προεπιλογής (αν χρησιμοποιείται) και επιλογής.


Κάνοντας κλικ στο σημειωμένο πλήκτρο, ανοίγει η φόρμα καταχώρησης απαντήσεων για το επιλεγμένο ερωτηματολόγιο και τον επιλεγμένο υποψήφιο.


Τα πεδία

 • Έγινε επιλογή
 • Έγινε προεπιλογή

τσεκάρονται όταν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση της προεπιλογής και της επιλογής αντίστοιχα.