Εκπαιδευτές


Τ

όσο η διαχείριση «Εκπαιδευτών» όσο και η διαχείριση Καταρτιζομένων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαχείρισης παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης γενικών στοιχείων, υπολογισμού αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών και πλήθος άλλων στοιχείων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες της περαιτέρω λογιστικής επεξεργασίας κάθε εκπαιδευτής στο αρχείο εκπαιδευτών συνδέεται με την λογιστική του καρτέλα στο αρχείο συναλλασσομένων.


Η διαχείριση των Εκπαιδευτών αναλύεται σε τρεις ενότητες (αναλυτική παρουσίαση των οποίων εμφανίζεται στη συνέχεια):

       Διαχείριση Εκπαιδευτών

       Καταστάσεις

       Παράμετροι