Ομάδες δεικτών

Στις ομάδες δεικτών συγκεντρώνουμε του δείκτες σε ομάδες, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να δηλώσουμε κατά επιχειρησιακό να δηλώσουμε ποια ομάδα δεικτών χρησιμοποιείται.Για κάθε ομάδα δηλώνουμε:

  • Κωδικό
  • Περιγραφή
  • Ποιοι δείκτες περιέχονται


Στα επιχειρησιακά έχει προστεθεί ένα νέο πεδίο «Ομάδα δεικτών αξιολόγησης», στο οποίο δηλώνουμε ποια ομάδα δεικτών υπολογίζεται από τα προγράμματα που περιέχονται στο επιχειρησιακό.