• Δείκτες Αξιολόγησης


Οι δείκτες αξιολόγησης είναι πεδία αποθήκευσης αποτελεσμάτων επεξεργασίας των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης και  ορίζονται παραμετρικά. Μπορούν να ενσωματωθούν τόσο ως πεδία συγχώνευσης (Merge Fields) σε παραμετρικά έντυπα, οσο και στην έκθεση υλοποιηθέντος προγράμματος.

Οι δείκτες αξιολόγησης υπολογίζονται σε διάφορα επίπεδα:

 • Ερωτηματολογίου
 • Φάσης προγράμματος
 • Προγράμματος


Για κάθε δείκτη τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι:

 • Κωδικός δείκτη
 • Περιγραφή δείκτη
 • Απαντά (αν δεν είναι συμπληρωμένο το πεδίο τότε γίνονται δεκτές όλες οι ρωτήσεις που συμμετέχουν στον τύπο υπολογισμού. Αν είναι συμπληρωμένο το πεδίο γίνονται δεκτές μόνο οι ερωτήσεις που έχουν απαντηθεί από αντίστοιχο πρόσωπο).

Οι τιμές που μπορεί να πάρει το πεδίο είναι:

  • Καταρτιζόμενος
  • Εκπαιδευτής
  • Επιστημονικός υπεύθυνος
  • Συντονιστής, κλπ
 • Αφορά (ποιόν αφορά ο δείκτης). Οι τιμές που μπορεί να πάρει το πεδίο είναι:
  • Πρόγραμμα
  • Εκπαιδευτή
  • Καταρτιζόμενο
  • Επιστημονικό υπεύθυνο
  • Συντονιστή, κλπ

Ειδικά για την περίπτωση της αυτοαξιολόγησης πρέπει να είναι συμπληρωμένα και τα δύο παραπάνω πεδία (Απαντά & Αφορά).

 • Τύπος (στο πεδίο αυτό συμπληρώνουμε την φόρμουλα υπολογισμού του δείκτη).

Η φόρμουλα υπολογισμού του δείκτη είναι ένας μαθηματικός τύπος στον οποίο μπορούν να περιλαμβάνονται όλες οι μαθηματικές πράξεις και οι λογικοί τελεστές (and, or, not <, <=, >, >=, <>, =) καθώς επίσης συναρτήσεις, μεταβλητές και σχόλια (ανοίγουν με { και κλείνουν με } και αγνοούνται κατά την διαδικασία υπολογισμού).

Στην αρχή της φόρμουλας μπορεί να υπάρχει ένας τομέας δηλώσεων, ο οποίος αρχίζει με την εντολή {$DECL} και τελειώνει με την εντολή {$ENDDECL} και ο οποίος αγνοείται κατά την διαδικασία υπολογισμού της φόρμουλας, όπως όλα τα σχόλια. Μέσα στον τομέα αυτό μπορούν να γραφούν δηλώσεις της μορφής

       XXX=YYY

Πριν την διαδικασία υπολογισμού, όλες οι εμφανίσεις της συμβολοσειράς ΧΧΧ αντικαθίστανται με ΥΥΥ μέσα στον τύπο υπολογισμού. Ένα παράδειγμα χρήσης είναι το ακόλουθο:

{$DECL}

$ENGLISH$=01

{$ENDDECL}

[$Lang_HasAny_Degree($ENGLISH$)] {Γνώση Αγγλικών}

όπου 01 είναι κωδικός των Αγγλικών στον πίνακα των γλωσσών.

Ο τομέας δηλώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στους τύπους βαθμολόγησης ερωτηματολογίων.


Οι συναρτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι:

 • ABS(Χ): Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του ορίσματος
 • MAX(Χ1, Χ2, …, Χν): Επιστρέφει το μεγαλύτερο όρισμα (μέχρι 7)
 • MIN(Χ1, Χ2, …, Χν): Επιστρέφει το μικρότερο όρισμα (μέχρι 7)
 • ROUND(Χ, Decs): Στρογγυλοποιεί το όρισμα X με ακρίβεια Decs δεκαδικών.
 • INT(Χ): Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του ορίσματος.
 • IΙF(LO,X1,X2): Αν η λογική πράξη LO είναι αληθής επιστρέφει το όρισμα Χ1 αλλιώς το Χ2
 • SCALE(XC, XL, XM, RE, XL, XM, RE, …, XL, XM, RE, NF) : Η συνάρτηση συγκρίνει το όρισμα XC με όλα τα XL  και XM και όπου το βρει XL<= XC <= XM επιστρέφει το αντίστοιχο RE. Αν δεν το βρει πουθενά επιστρέφει το NF.
 • EITHER(X, Y, aX, bY, G0, G)

Αν Χ=0 και Υ=0 επιστρέφει το G0

Αν Χ=0 επιστρέφει το αΧ

Αν Υ=0 επιστρέφει το βΥ

Αλλιώς, αν Χ και Υ <> 0 επιστρέφει το G.

Ειδικές συναρτήσεις

Υπάρχουν επιπλέον ειδικές συναρτήσεις οι οποίες δεν επιστρέφουν τιμή αλλά ελέγχουν τον συνολικό υπολογισμό του δείκτη. Αυτές είναι:

 • IfError(Τύπος_υπολογισμού, WTD): Η συνάρτηση ελέγχει την διαδικασία υπολογισμού και αν προκύψει σφάλμα τότε, ανάλογα με την τιμή του WTD κάνει τα ακόλουθα:

  0        ο δείκτης δεν αποθηκεύεται

  1        ο δείκτης αποθηκεύεται σαν να μην προέκυψε

σφάλμα

-1        ο δείκτης αποθηκεύεται και τσεκάρεται το πεδίο

ΣΦ (συμπεριφορά σαν να μην χρησιμοποιήθηκε

η συνάρτηση IfError

 • OnZeroNS(Τύπος_υπολογισμού): Η συνάρτηση ελέγχει την διαδικασία υπολογισμού και αν ο δείκτης έχει τιμή 0, δεν αποθηκεύεται.

(Π.χ. σε ένα δείκτη που βασίζεται σε μία ερώτηση που αφορά μόνο σε εκπαιδευτές θεωρίας, επειδή ο δείκτης θα υπολογιστεί σε όλους τους εκπαιδευτές, απαιτεί την OnZeroNS για να μην αποθηκευτεί ο δείκτης για τους εκπαιδευτές πρακτικής).


Ο τρόπος σύνταξης των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεικτών είναι ο ακόλουθος:

{QC | @CC} ANS @DET # FN (LV, HV)

υπολογισμός επί ερωτήσεων

! | $ ΧΧΧ                        

υπολογισμός επί άλλων δεικτών ή μεταβλητών βιβλιοθήκης

 • Η μεταβλητή πρέπει να περικλείεται σε αγκύλες [ ]
 • Το σύμβολο |, όπου εμφανίζεται, σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η παράμετρος αριστερά του είτε η παράμετρος δεξιά του και όχι και οι δύο ταυτόχρονα.
 • Στην σύνταξη του τύπου υπολογισμού δεν επιτρέπονται κενά ανάμεσα στις αγκύλες που δηλώνουν μία μεταβλητή. Στο παράδειγμα παραπάνω εμφανίζονται κενά ανάμεσα στα διάφορα σύμβολα, μόνο για λόγους αναγνωσιμότητας.


Τα διάφορα σύμβολα που εμφανίζονται έχουν ως ακολούθως:

 • ! | $ ΧΧΧ

Αν της συμβολοσειράς χαρακτήρων ΧΧΧ προηγείται το σύμβολο !, σημαίνει ότι πρόκειται για άλλο δείκτη με κωδικό ΧΧΧ, του οποίου η τιμή συμμετέχει στον υπολογισμό αυτού του δείκτη.

Σύνθετοι δείκτες (δηλαδή δείκτες στην φόρμουλα των οποίων αναφέρονται άλλοι δείκτες) δεν υπολογίζονται από την εφαρμογή σε περίπτωση δείκτη επιπέδου Ερωτηματολογίου.

Αν προηγείται το σύμβολο $, σημαίνει ότι πρόκειται για την μεταβλητή βιβλιοθήκης ΧΧΧ. Οι μεταβλητές βιβλιοθήκης περιγράφονται παρακάτω.

 • {QC | @CC}

Μία συμβολοσειρά χαρακτήρων που περικλείεται σε { } δηλώνει τον κωδικό του ερωτηματολογίου από το οποίο θα ληφθούν υπόψη οι απαντήσεις για τον υπολογισμό του δείκτη.

Αν προηγείται το σύμβολο @, ο κωδικός δεν αναφέρεται σε ερωτηματολόγιο αλλά σε κατηγορία ερωτηματολογίων, οπότε θα ληφθούν υπόψη όλα τα ερωτηματολόγια που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

 • ANS

Ο κωδικός της ερώτησης, της οποίας ο βαθμός της απάντησης θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του δείκτη. Αναφέρεται σε ολόκληρη την ερώτηση και για να υπολογιστεί ο βαθμός της απάντησης, επί των βαθμών των υποερωτήσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συναρτήσεις:

  • AVG                Μέσος όρος
  • SUM                Άθροισμα
  • MAX                Μέγιστο
  • MIN                Ελάχιστο
  • STDEVP                Τυπική απόκλιση
  • VARP                Διασπορά


Οι συναρτήσεις εισάγονται με το σύμβολο # και στο παράδειγμα του τύπου υπολογισμού εμφανίζονται με το FN.

 • @DET

Δηλώνει τον κωδικό της υποερώτησης της οποίας ο βαθμός λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δείκτη (βλ. παράδειγμα 5).

 • (LV , HV)

Αντιπροσωπεύουν την μικρότερη και την μεγαλύτερη τιμή των βαθμών των απαντήσεων για τις οποίες θα βρεθεί το πλήθος των ερωτήσεων που βαθμολογήθηκαν ανάμεσα σε αυτές τις τιμές (π.χ. πόσοι καταρτιζόμενοι έδωσαν βαθμό από 6 έως 10 στην ερώτηση «Βαθμολογήστε τις γνώσεις του εκπαιδευτή»)


Ακολουθούν παραδείγματα υπολογισμού δεικτών και πως θα πρέπει να είναι η σύνταξη του τύπου υπολογισμού:


Παράδειγμα 1ο

Ο δείκτης Α υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των δεικτών Κ1 και Κ2

([!Κ1] + [!Κ2]) / 2


Παράδειγμα 2ο

Ο δείκτης Α υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της ερώτησης «Βαθμολογείστε από 1 έως 20 τον εκπαιδευτή στα παρακάτω θέματα: α) Γνώσεις, β) Προετοιμασία και γ) Μεταδοτικότητα» με κωδικό ερώτησης Τ1201, από το ερωτηματολόγιο με κωδικό ΕΑ12

[{ΕΑ12}Τ1201#AVG]


Παράδειγμα 3ο

Ο δείκτης Α είναι ο: Πόσοι καταρτιζόμενοι βρήκαν απασχόληση

[$Count-Trainee-Work]        (δες μεταβλητές βιβλιοθήκης παρακάτω)Παράδειγμα 4ο

Ο δείκτης Α υπολογίζεται ως: Πόσοι καταρτιζόμενοι βαθμολόγησαν τους εκπαιδευτές από 11 έως 15 στην ερώτηση «Βαθμολογείστε από 1 έως 20 τον εκπαιδευτή στα παρακάτω θέματα: α) Γνώσεις, β) Προετοιμασία και γ) Μεταδοτικότητα» με κωδικό ερώτησης Τ1201

[Τ1201#AVG(11,15)]


Παράδειγμα 5ο

Ο δείκτης Χ υπολογίζεται ως ο βαθμός της ερώτησης «Βαθμολογείστε από 1 έως 20 τον εκπαιδευτή στα παρακάτω θέματα: α) Γνώσεις, β) Προετοιμασία και γ) Μεταδοτικότητα» με κωδικό ερώτησης Τ1201, ειδικά για την υποερώτηση Α, από το ερωτηματολόγιο τελικής αξιολόγησης Χ33.

[{Χ33}Τ1021@Α#AVG]


Παρατηρείτε ότι, παρότι στο παράδειγμα αυτό αναφερόμαστε σε υποερώτηση, χρησιμοποιούμε την συνάρτηση AVG γιατί θέλουμε τον μέσο όρο των βαθμών των απαντήσεων όλων των καταρτιζόμενων για αυτή την υποερώτηση.


Παράδειγμα 6ο

Υπολογισμός δείκτη που αφορά σε πρόγραμμα και βασίζεται σε ερώτηση αυτοαξιολόγησης (π.χ. καταρτιζόμενου, εκπαιδευτή κ.λ.π.)

Απαιτείται δημιουργία ενδιάμεσου αντίστοιχου δείκτη ο οποίος αφορά στον αντίστοιχο απαντώντα και ο τελικός δείκτης βγαίνει πάνω στον ενδιάμεσο δείκτη.


Μεταβλητές βιβλιοθήκης

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι διαθέσιμες μεταβλητές βιβλιοθήκης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό δεικτών προγραμμάτων


Count-Trainee-Start

Αριθμός Καταρτιζομένων κατά την έναρξη

Count-Trainee-Start-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων EKO κατά την έναρξη

Count-Trainee-Start-Male

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών κατά την έναρξη

Count-Trainee-Start-Female

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών κατά την έναρξη

Count-Trainee-Start-Male-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών EKO κατά την έναρξη

Count-Trainee-Start-Female-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών EKO κατά την έναρξη

Count-Trainee-End

Αριθμός Καταρτιζομένων κατά την λήξη

Count-Trainee-End-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων EKO κατά την λήξη

Count-Trainee-End-Male

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών κατά την λήξη

Count-Trainee-End-Female

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών κατά την λήξη

Count-Trainee-End-Male-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών EKO κατά την λήξη

Count-Trainee-End-Female-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών EKO κατά την λήξη

Count-Trainee-Left

Αριθμός Καταρτιζομένων που διέκοψε

Count-Trainee-Left-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων EKO που διέκοψε

Count-Trainee-Left-Male

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών που διέκοψε

Count-Trainee-Left-Female

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών που διέκοψε

Count-Trainee-Left-Male-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών EKO που διέκοψε

Count-Trainee-Left-Female-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών EKO που διέκοψε

Count-Trainee-Test

Αριθμός Καταρτιζομένων που έδωσε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-Test-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων EKO που έδωσε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-Test-Male

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών που έδωσε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-Test-Female

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών που έδωσε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-Test-Male-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών EKO που έδωσε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-Test-Female-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών EKO που έδωσε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-TestSuccess

Αριθμός Καταρτιζομένων που πέρασε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-TestSuccess-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων EKO που πέρασε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-TestSuccess-Male

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών που πέρασε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-TestSuccess-Female

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών που πέρασε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-TestSuccess-Male-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών EKO που πέρασε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-TestSuccess-Female-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών EKO που πέρασε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-Test-PC

Ποσοστό Καταρτιζομένων Καταρτιζομένων που έδωσε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee- TestSuccess-PC

Αριθμός Καταρτιζομένων που πέρασε τις εξετάσεις πιστοποίησης

Count-Trainee-Work

Αριθμός Καταρτιζομένων που βρήκε απασχόληση

Count-Trainee-Work-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων EKO που βρήκε απασχόληση

Count-Trainee-Work-Male

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών που βρήκε απασχόληση

Count-Trainee-Work-Female

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών που βρήκε απασχόληση

Count-Trainee-Work-Male-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών EKO βρήκε απασχόληση

Count-Trainee-Work-Female-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών EKO που βρήκε απασχόληση

Count-Trainee-WorkPracticeComp

Αριθμός Καταρτιζομένων που βρήκε απασχόληση στην εταιρεία πρακτικής

Count-Trainee-WorkPracticeComp-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων EKO που βρήκε απασχόληση στην εταιρεία πρακτικής

Count-Trainee-WorkPracticeComp-Male

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών που βρήκε απασχόληση στην εταιρεία πρακτικής

Count-Trainee-WorkPracticeComp-Female

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών που βρήκε απασχόληση στην εταιρεία πρακτικής

Count-Trainee-WorkPracticeComp-Male-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων ανδρών EKO βρήκε απασχόληση στην εταιρεία πρακτικής

Count-Trainee-WorkPracticeComp-Female-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων γυναικών EKO που βρήκε απασχόληση στην εταιρεία πρακτικής

Count-Practice

Αριθμός Εταιρειών Πρακτικής που δηλώθηκαν για πρακτική

Count-Practice-Done

Αριθμός Εταιρειών Πρακτικής στις οποίες έγινε πρακτική

Count-Trainee-Work-1

Αριθμός Καταρτιζομένων που βρήκε απασχόληση – καθόλου συνάφεια

Count-Trainee-Work-2

Αριθμός Καταρτιζομένων EKO που βρήκε απασχόληση - μικρή συνάφεια

Count-Trainee-Work-3

Αριθμός Καταρτιζομένων που βρήκε απασχόληση – μεγάλη συνάφεια

Count-Trainee-Work-No

Αριθμός Καταρτιζομένων EKO που ΔΕΝ βρήκε απασχόληση

Count-Trainee-Work-PC

Ποσοστό Καταρτιζομένων που βρήκε απασχόληση

Count-Trainee-Work-EKO

Αριθμός Καταρτιζομένων EKO που βρήκε απασχόληση

Count-ManHours-Start

Προγραμματισμένες ανθρωποώρες προγράμματος

Count-ManHours-End

Υλοποιηθείσες ανθρωποώρες προγράμματος

Count-ManHours-Absence

Σύνολο απουσιών στο πρόγραμμα

PistPass

1 αν ο καταρτιζόμενος πέρασε τις εξετάσεις πιστοποίησης, αλλιώς 0

PistGrade

Βαθμός εξετάσεων πιστοποίησης

SelectGrade

Βαθμός επιλογής

TrainerOf

Bit masked κατηγορίας εκπαιδευτή

1 Εκπαιδευτής θεωρίας

2 Εκπαιδευτής πρακτικής

3 Και τα δύο