• Τύποι υπολογισμού επιλογής

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι τύποι υπολογισμού επιλογής καταρτιζομένων. Η λογική είναι ότι οι υποψήφιοι είτε κατά την διαδικασία της προεπιλογής είτε της τελικής επιλογής, έχουν απαντήσει στη γενικότητα πάνω από ένα ερωτηματολόγια τα οποία με την διαδικασία της εσωτερικής βαθμολόγησης που είδαμε πιο πριν έχουν λάβει το καθένα έναν βαθμό. Ο συνδυασμός αυτών των βαθμών είναι ο τελικός βαθμός της προεπιλογής ή της τελικής επιλογής.


Ο τρόπος που θα συνδυαστούν αυτοί οι βαθμοί ορίζεται παρακάτω.  Για κάθε τύπο τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι:

  • Κωδικός
  • Τύπος: ο αλγόριθμος υπολογισμού.


Στον τύπο μπορείτε να αναφερθείτε στα επιμέρους ερωτηματολόγια με τους ακόλουθους τρόπους :


[ΧΧΧ] ή [@ΧΧΧ]

Επιστρέφεται στον τύπο ο βαθμός του ερωτηματολογίου με κωδικό ΧΧΧ για την πρώτη περίπτωση ή με κωδικό κατηγορίας ΧΧΧ στην δεύτερη περίπτωση. Στην δεύτερη περίπτωση αν έχουν απαντηθεί πάνω από ένα ερωτηματολόγια της ίδιας κατηγορίας επιστρέφεται το άθροισμα.


[ΧΧΧ#FN] ή [@XXX#FN]

Επιστρέφεται το αποτέλεσμα της συνάρτησης FN για όλα τα ερωτηματολόγια με κωδικό ΧΧΧ για την πρώτη περίπτωση ή με κωδικό κατηγορίας ΧΧΧ στην δεύτερη περίπτωση. Εννοείται ότι δεν έχει νόημα να κληθεί η πρώτη περίπτωση γιατί θα είναι πάντα ένα ερωτηματολόγιο.


Οι διαθέσιμες συναρτήσεις είναι :

  • COUNT        Αριθμός απαντημένων υποερωτήσεων
  • AVG                Μέσος όρος
  • SUM                Άθροισμα
  • MAX                Μέγιστο
  • MIN                Ελάχιστο
  • STDEVP        Τυπική απόκλιση
  • VARP                Διασπορά