• Κατηγορίες ερωτηματολογίων

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα ερωτηματολόγια. Για κάθε κατηγορία τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι:

  • Κωδικός
  • Περιγραφή