• Κωδικοποίηση ερωτηματολογίων επιλογής

Στην οθόνη αυτή καταχωρούμε τα στοιχεία που απαιτούνται για συνθέσουμε τα ερωτηματολόγια από τις ερωτήσεις.

Τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρηθούν για κάθε ερωτηματολόγιο είναι τα ακόλουθα:

 • Κωδικός: Κάθε ερωτηματολόγιο πρέπει να έχει ένα μοναδικό κωδικό, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναφερόμαστε στο ερωτηματολόγιο στους τύπους υπολογισμού και βαθμολόγησης των ερωτηματολογίων.
 • Περιγραφή: Μία σύντομη περιγραφή του ερωτηματολογίου.
 • Έκδοση, Ημερομηνία ισχύος: Υπάρχει η δυνατότητα ένα ερωτηματολόγιο να αλλάξει στο μέλλον αλλά να έχει το ίδιο περιεχόμενο στην ουσία. Για παράδειγμα, υπάρχει η πιθανότητα να προστεθεί ή να αφαιρεθεί μία ερώτηση κλπ., αλλά στην ουσία να πρόκειται για το ίδιο ερωτηματολόγιο. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν καταχωρούμε νέο ερωτηματολόγιο αλλά το ίδιο ερωτηματολόγιο με τον ίδιο κωδικό και άλλη έκδοση και ημερομηνία ισχύος. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αναφερόμαστε στο ερωτηματολόγιο, κάνοντας στατιστική στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων.
 • Κατηγορία (στοιχείο από τον πίνακα «Κατηγορίες ερωτηματολογίων»): Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να συμπληρώσει ελεύθερα αυτόν τον πίνακα, να φτιάξει δηλαδή δικές του κατηγορίες ερωτηματολογίων.

Στους τύπους υπολογισμού βαθμολόγησης των ερωτηματολογίων μπορούμε να αναφερόμαστε και σε κατηγορία ερωτηματολογίων, οπότε λαμβάνονται υπόψη για την βαθμολόγηση όλα τα ερωτηματολόγια που ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Ένα παράδειγμα κατηγοριών ερωτηματολογίων φαίνεται στο επόμενο σχήμα από την διαδρομή προγράμματα-εργαλεία-παράμετροι εργαλείων-κατηγορίες ερωτηματλογίων.

 • Απαντά (ποιος απαντά στο ερωτηματολόγιο): Οι πιθανές επιλογές είναι οι ακόλουθες:
 • Υποψήφιος ( ερωτηματολόγια επιλογής )
 • Καταρτιζόμενος
 • Εκπαιδευτής
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • Συντονιστής
 • Διευθυντής Κατάρτισης
 • Υπεύθυνος Προώθησης
 • Υπεύθυνος ΕΚΟ
 • Υπεύθυνος ομάδας Έργου
 • Υπεύθυνος προγράμματος
 • Επόπτης πρακτικής
 • Εταιρεία πρακτικής
 • Έρευνα

Αν ο απαντών είναι Υποψήφιος, τότε το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή ως ερωτηματολόγιο επιλογής και το χειριζόμαστε από το αντίστοιχο μενού των εργαλείων «Επιλογή». Σε αυτά τα ερωτηματολόγια υπολογίζεται βαθμός ερωτηματολογίου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται ως ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και το χειριζόμαστε από το μενού των εργαλείων «Αξιολόγηση». Σε αυτά τα ερωτηματολόγια υπολογίζονται δείκτες.


Τα ερωτηματολόγια περιέχουν μία ή περισσότερες ενότητες. Κατά την καταχώρηση των απαντήσεων κάθε ενότητα εμφανίζεται σε ξεχωριστή σελίδα. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να δηλώσουμε μία ενότητα είναι:

 • Σειρά: Η σειρά με την οποία θα εμφανίζεται η αντίστοιχη σελίδα στην οθόνη απαντήσεων.
 • Περιγραφή: Η περιγραφή της ενότητας.
 • Αφορά: Σε ποιόν αφορά η ενότητα. Οι επιλογές είναι οι ίδιες με αυτές που υπάρχουν στο αντίστοιχο πεδίο της κωδικοποίησης των ερωτήσεων.

Σε κάθε ενότητα μπορούν να προστεθούν ερωτήσεις οι οποίες έχουν το πεδίο «Αφορά» την ίδια τιμή με την ενότητα. Αν το πεδίο «Αφορά» δηλώνει περισσότερους τους ενός (π.χ. στο πεδίο έχουμε δώσει την τιμή «Εκπαιδευτές»), τότε μέσα στην σελίδα της ενότητας στην οθόνη των απαντήσεων εμφανίζονται τόσες υποσελίδες όσοι και αυτοί τους οποίους αφορά η ενότητα, και σε κάθε μία υποσελίδα εμφανίζονται όλες οι ερωτήσεις της ενότητας για να απαντηθούν για όλους σε όσους αφορούν.


Για κάθε ενότητα δηλώνουμε ποιες ερωτήσεις περιέχονται. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

 • Σειρά: Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι ερωτήσεις στην σελίδα της ενότητας στην οθόνη καταχώρησης των απαντήσεων.
 • Ερώτηση (η ερώτηση): Η επιλογή γίνεται από τις ερωτήσεις που έχουμε καταχωρήσει στο αρχείο ερωτήσεων.
 • Διπλή: Αν το πεδίο είναι τσεκαρισμένο, τότε στην οθόνη απαντήσεων απαιτείται από την εφαρμογή να καταχωρηθεί δύο (2) φορές η απάντηση για αυτή την ερώτηση, και ελέγχεται ότι και τις δύο φορές δόθηκε η ίδια απάντηση (π.χ. ένας τέτοιος έλεγχος θα μπορούσε να απαιτείται στο πεδίο ΑΦΜ του καταρτιζόμενου για να είναι σίγουρο ότι δεν έγινε κάποιο λάθος κατά την πληκτρολόγηση).
 • Έλεγχος: Αν το πεδίο είναι τσεκαρισμένο, τότε στην οθόνη απαντήσεων ζητείται από την εφαρμογή επιβεβαίωση από τον χρήστη μετά την απάντηση σε αυτή την ερώτηση και πριν προχωρήσει στην απάντηση της επόμενης ερώτησης, ώστε να ελέγχεται ότι απαντά στις ερωτήσεις με την σωστή σειρά.
 • Ισχύει αν η ερώτηση, Έχει απάντηση, Κείμενο: Υπάρχει περίπτωση που μία ερώτηση έχει ισχύ μόνο αν μία άλλη ερώτηση έχει απαντηθεί με συγκεκριμένο τρόπο (π.χ. η ερώτηση «Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω ξένες γλώσσες γνωρίζετε» έχει ισχύ μόνο αν η απάντηση στην ερώτηση «Γνωρίζετε ξένες γλώσσες;» είναι «Ναι»).

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει για την εξαρτημένη ερώτηση να συμπληρώσουμε στο πεδίο «Ισχύει αν η ερώτηση» την ερώτηση από την απάντηση της οποίας εξαρτάται η ισχύς της τρέχουσας ερώτησης, και στα πεδία «Έχει απάντηση» και «Κείμενο» την απάντηση την οποία, αν έχει πάρει η κύρια ερώτηση, θα έχει ισχύ η τρέχουσα ερώτηση. Το πεδίο «Έχει απάντηση» το συμπληρώνουμε αν η κύρια ερώτηση απαντιέται με αριθμό (π.χ. τύπος ερώτησης με Βαθμολογία) και το πεδίο «Κείμενο» το συμπληρώνουμε αν η κύρια ερώτηση απαντιέται με κείμενο (π.χ. Ονοματεπώνυμο).