Μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού μπορούμε να   ελέγξουμε τα αποτελέσματα στην διαδρομή προγράμματα-εργαλεία-δεικτες αξιολόγησης ανάλογα με το είδος των δεικτών.

Η ενσωμάτωση των δεικτών σε παραμετρικά έντυπα, αποτελεί αντικείμενο του αντίστοιχου εγχειριδίου.