Στην διαδρομή  προγράμματα-εργαλεία-επιλογή συνδέουμε το ερωτηματολόγιο επιλογής με το αντίστοιχο πρόγραμμα.


Για  να δημιουργήσουμε το ερωτηματολόγιο επιλογής, πιέζουμε το πλήκτρο .Τα στοιχεία που απαιτούνται για να καταχωρηθεί το ερωτηματολόγιο είναι τα ακόλουθα:


  • Περιγραφή. Σύντομη περιγραφή του προγράμματος
  • Ομάδα. Ομάδα προγράμματος υποψηφίων
  • Ερωτηματολόγιο. Ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή
  • Τύπος υπολογισμού. Εμφανίζεται όταν καταχωρηθούν τα παραπάνω πεδία. Είναι ο τύπος που ορίσαμε κατά την παραμετροποίηση του ερωτηματολογίου στο παράδειγμα μας.


Με το πλήκτρο  αποθηκεύουμε το ερωτηματολόγιο μας και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις καταχωρήσεις μας.