Επιλογή


Η επιλογή των υποψηφίων σαν διαδικασία , από την φάση του καθορισμού των κριτηρίων επιλογής μέχρι την φάση έκδοσης του πρακτικού επιλογής για κάθε πρόγραμμα, υποστηρίζεται πλήρως από το Argus. Η διαδικασία της επιλογής είναι ολοκληρωτικά  παραμετροποιήσιμη και  προσαρμοσμένη στις εκάστοτε απαιτήσεις της επιλογής των μεμονωμένων ομάδων στόχων η ενός συνδυασμού από αυτές. Πχ, η επιλογή μπορεί να αφορά σε παλιννοστούντες, σε άνεργους, σε εργαζομένους η σε συνδυασμό ανέργων και παλιννοστούντες. Στην συνέχεια θα δούμε την συνολική διαδικασία καταχώρισης και απάντησης των ερωτηματολογίων επιλογής όπως αυτή αποτυπώνεται στο ArgusErp.