• Πεδία εκτύπωσης ΕΚΔ

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται για πληροφοριακούς λόγους τα πεδία που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης των ΕΚΔ.