Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι Χώρες από τις οποίες είναι οι συναλλασσόμενοι με την εταιρεία. Για κάθε Χώρα συμπληρώνουμε:

  • Ονομασία
  • Ονομασία με Λατινικούς χαρακτήρες
  • Ονομασία στην γλώσσα της χώρας
  • Τον κωδικό αλγορίθμου ΑΦΜ που θα χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση του ΑΦΜ των συναλλασσόμενων
  • Τον Κωδικό της χώρας στο TARIC