Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 


Στην οθόνη «Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» καταχωρούνται τα στοιχεία των ΟΤΑ.

Για κάθε ΟΤΑ καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:

  • Κωδικός
  • Περιγραφή
  • Ο Νομός στον οποίο ανήκει
  • Αν είναι Δήμος ή Κοινότητα