• Θεματικές ενότητες- Πεδία κατάρτισης

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των Πεδίων Κατάρτισης για κάθε ένα Θεματικό Πεδίο.

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι τα εξής:

  • Κωδικός
  • Περιγραφή
  • Το έτος κατά το οποίο υλοποιείται.