«Επίπεδα εκπαίδευσης»

Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Κωδικός.
  • Περιγραφή επιπέδου εκπαίδευσης
  • Βαθμός εκπαίδευσης