«Επίπεδα γνώσης πρόσθετης εκπαίδευσης»  

Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Κωδικός.
  • Περιγραφή επιπέδου πρόσθετης εκπαίδευσης