«Γλώσσες»  

Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Κωδικός.
  • Περιγραφή γλώσσας.
  • Πτυχία. ( Πτυχία που υπάρχουν για την εκάστοτε γλώσσα).
    • Κωδικός
    • Περιγραφή
    • Φορέας πιστοποίησης πτυχίου