• Τροφοδότηση λογαριασμών

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι λογαριασμοί των προγραμμάτων τροφοδοτούνται από τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής.

Ο χρήστης επιλέγει αρχικά το επιχειρησιακό οπότε εμφανίζεται όλο το λογιστικό σχέδιο του επιχειρησιακού στον τρίτο βαθμό.

Για κάθε τριτοβάθμιο δηλώνουμε από ποιες κατηγορίες λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής θα παίρνει ποσά κατά την ανάλυση των δαπανών σε προγράμματα. Κάθε τριτοβάθμιος μπορεί να παίρνει ποσά από μία ή περισσότερες κατηγορίες.

Ομοίως κάθε κατηγορία μπορεί να τροφοδοτεί ένα ή περισσότερους λογαριασμούς. Στην περίπτωση που μία κατηγορία τροφοδοτεί περισσότερους από ένα λογαριασμούς, ο χρήστης πρέπει κατά την ανάλυση της δαπάνης να επιλέξει τον λογαριασμό, ειδάλλως ο λογαριασμός επιλέγεται αυτόματα από την εφαρμογή.

Οι λογαριασμοί του προγράμματος που εμφανίζονται για τροφοδότηση μπορούν να περιοριστούν με κατάλληλη επιλογή:

  • Πρωτοβάθμιου
  • ή και Δευτεροβάθμιου
  • Εμφάνισης

Οι δυνατές τιμές είναι:

    • Όλοι οι λογαριασμοί
    • Οι λογαριασμοί που τροφοδοτούνται
    • Οι λογαριασμοί που δεν έχουν συνδεθεί ακόμη με τροφοδότηση