• Λογιστικά σχέδια

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα λογιστικά σχέδια των επιχειρησιακών.  Το λογιστικό σχέδιο αυτό κληρονομούν όλα τα προγράμματα που εντάσσονται στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό.

Για κάθε λογαριασμό συμπληρώνονται:

  • Κωδικός
  • Περιγραφή
  • Πρόθεμα Αναλυτικής Λογιστικής, για την μεταφορά ποσών από την Γενική στην Αναλυτική Λογιστική, όταν ο τρόπος επιμερισμού που επιλεγεί είναι από Οικονομική Διαχείριση.