• Συμπεριφορές Επιχειρησιακών

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται παράμετροι για τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες κατά την καταχώρηση νέων προγραμμάτων.


Συμπεριφορά Προγράμματος

Στη σελίδα «Συμπεριφορά Προγράμματος» τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι:

 • Ερώτημα για τραπεζικό λογαριασμό(αν το πεδίο «Τραπεζικός Λογαριασμός» θα είναι ορατό ή όχι στην οθόνη καταχώρησης προγράμματος)
 • Ερώτημα για Leader (αν το πεδίο «Leader» θα είναι ορατό ή όχι στην οθόνη καταχώρησης προγράμματος)
 • Ερώτημα για Management (αν το πεδίο «Management» θα είναι ορατό ή όχι στην οθόνη καταχώρησης προγράμματος).

Συμπεριφορά Δράσης

Στη σελίδα «Συμπεριφορά Δράσης» τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα εξής :

 • Ερώτημα για Στόχο Κοινωνικού Αποκλεισμού (αν το πεδίο «Στόχος» θα είναι ορατό ή όχι στην οθόνη καταχώρησης δράσης)
 • Ερώτημα για Επιχειρήσεις Πρακτικής (αν το πεδίο «Επιχειρήσεις Πρακτικής» θα είναι ορατό ή όχι στην οθόνη καταχώρησης δράσης)
 • Ερώτημα για Διακρατικούς εταίρους (αν το πεδίο «Διακρατικοί Φορείς» θα είναι ορατό ή όχι στην οθόνη καταχώρησης δράσης)
 • Ερώτημα για Τόπος Υλοποίησης (αν το πεδίο «Χώρος Υλοποίησης» θα είναι ορατό ή όχι στην οθόνη καταχώρησης δράσης)
 • Αντιστοίχηση με ενέργεια επιχειρησιακού (αν το πεδίο «Υπάγεται» σε θα είναι ορατό ή όχι στην οθόνη καταχώρησης δράσης).


Συμπεριφορά Φάσης

Στη σελίδα «Συμπεριφορά Φάσης» το μοναδικό στοιχείο που καταχωρείται είναι:

 • Ερώτημα για Τόπο Υλοποίησης Φάσης (αν το πεδίο «Χώρος Υλοποίησης» θα είναι ορατό ή όχι στην οθόνη καταχώρησης φάσης).


Ομάδες

Στη σελίδα «Ομάδες» καταχωρούνται μέχρι 3 ομάδες εκπαιδευτών και μέχρι 3 ομάδες καταρτιζομένων, οι οποίες θα δημιουργούνται αυτόματα κατά την καταχώρηση νέου προγράμματος και θα συνδέονται με αυτό.


Δράσεις

Στις σελίδες «Δράση 1 (έως 4)» καταχωρούνται τα στοιχεία για την αυτόματη δημιουργία έως 4 δράσεων με μία φάση η κάθε μία, οι οποίες θα δημιουργούνται αυτόματα κατά την καταχώρηση νέου προγράμματος και θα συνδέονται με αυτό.

Σε κάθε σελίδα καταχωρείται:


Για τα «Στοιχεία Δράσης»:

 • Κωδικός (ο κωδικός της δράσης)
 • Περιγραφή (η περιγραφή της δράσης)
 • Κατάρτιση (αν η δράση αφορά σε κατάρτιση ή όχι)
 • External (αν η δράση υλοποιείται από άλλο φορέα)


Για τα «Στοιχεία Φάσης»:

 • Κωδικός (ο κωδικός της φάσης)
 • Περιγραφή (η περιγραφή της φάσης)
 • Ομάδα εκπαιδευτών (μία από τις ομάδες εκπαιδευτών που έχει δηλωθεί στην σελίδα Ομάδες)
 • Ομάδα καταρτιζομένων (μία από τις ομάδες καταρτιζομένων που έχει δηλωθεί στην σελίδα Ομάδες).