• Κατηγορίες ειδών

Οι κατηγορίες ειδών χρησιμοποιούνται για στατιστική ταξινόμηση των ειδών.