Επεξεργασία σύμβασης


Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να καταχωρήσετε ή να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των συμβάσεων.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παρακάτω πληροφορίες :


Θέμα

Πρόκειται για μια ελεύθερη περιγραφή του θέματος της σύμβασης. Πχ Κωνσταντίνου, μαγειρική

Έναρξη, Παράδοση

Είναι οι ημερομηνίες σύναψης της σύμβασης και της εκτιμώμενης ολοκλήρωσης

Κατάσταση

Η τρέχουσα κατάσταση της σύμβασης.

Μια σύμβαση που έχει καταχωρηθεί πλήρως, πρέπει να έχει την κατάσταση "Τελικό",

Όταν ολοκληρωθεί και δεν έχει πλέον εκκρεμότητα πληρωμής ή τιμολόγησης, θα πρέπει να έχει κατάσταση "Ολοκληρωμένο"

Προτεραιότητα

Η προτεραιότητα με την οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώρηση των λεπτομερειών της σύμβασης

Τμήμα, Ανάθεση

Ο υπάλληλος του φορέα που ανέλαβε την παρακολούθηση της σύμβασης και το τμήμα στο οποίο υπάγεται

Αφορά

Ο καταρτιζόμενος με τον οποίο έγινε η συμφωνία. Για να ολοκληρωθούν οι λογιστικές διαδικασίες θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί και ο αντίστοιχος συναλλασσόμενος (αυτόματα από τη διαχείρισης καταρτιζομένων) και να το έχει αποδοθεί η κατάλληλη ιδιότητα πελάτη.

Έργο

Το πρόγραμμα στο οποίο θα ενταχθεί για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου

Υποκατάστημα

Το υποκατάστημα του φορέα που παρέχει την υπηρεσία. Χρησιμοποιείται στην τιμολόγηση και στην είσπραξη.

Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας και γενικά των στοιχείων της σύμβασης.

Υπηρεσίες

Εδώ καταχωρούνται αναλυτικά τα είδη - υπηρεσίες που είναι τα αντικείμενα της σύμβασης. Πατώντας το κουμπί "Νέο..." στις υπηρεσίες, προστίθεται μια νέα υπηρεσία την οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε.

Για κάθε υπηρεσία μπορείτε να :

  • επιλέξετε το είδος που αφορά. Προφανώς θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταχωρηθεί στην εμπορική διαχείριση
  • εισάγετε το διάστημα στο οποίο θα παρασχεθεί η υπηρεσία.
  • εισάγετε την ποσότητα και την τιμή μονάδος από την οποία θα προκύψει η τιμή. Επίσης ενδεχόμενη έκπτωση που θα οδηγήσει στην καθαρή αξία ή οποία επιβαρυνόμενη με τον ΦΠΑ θα οδηγήσει στο τελικό ποσό σύμβασης.

Κάθε μία από τις υπηρεσίες ενημερώνεται αυτόματα από την τιμολόγηση για το συνολικό ποσό που έχει τιμολογηθεί και αυτό που απομένει να τιμολογηθεί.

  •  εισάγετε τον αριθμό μητρώου καταρτιζομένου σε κάθε είδος (για ΙΕΚ)
  • εισάγετε τον υπεύθυνο (από το μητρώο συναλλασσομένων) που είναι συνδεδεμένος με την υπηρεσία

Διακανονισμός

Καταχωρείται αναλυτικά ο διακανονισμός πληρωμής. Για διευκόλυνση, υπάρχει αυτόματη λειτουργία ανάπτυξης του διακανονισμού. Η ανάπτυξη του διακανονισμού μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές θέλετε μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός. Αν κάποια πληρωμή σημειωθεί ως "Κλειδωμένη" ή αν έχει τιμολογηθεί ή έχει είσπραξη, δεν θα μεταβληθεί σε ενδεχόμενη νέα ανάπτυξη διακανονισμού.


Είναι διαθέσιμες επίσης οι ακόλουθες λειτουργίες :


Τιμολόγηση

Μπορείτε να επιλέξετε τις δόσεις του διακανονισμού που θα τιμολογήσετε

Είσπραξη

Μπορείτε να επιλέξετε τις δόσεις του διακανονισμού που θα εισπράξετε