• Καταστάσεις αμοιβών εκπαιδευτών σε excel

Από την οθόνη αυτή μπορούμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα των αμοιβών των εκπαιδευτών σε ένα pivot table στο excel, με βάση τα  στοιχεία που έχουμε ορίσει στο φίλτρο.