• Προγραμματισμός πρακτικής

Πατώντας το κουμπί  «Προγραμματισμός πρακτικής άσκησης» η εναλλακτικά στο μενου Προγράμματα – Προγραμματισμός κατάρτισης – Προγραμματισμός πρακτικής άσκησης, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:


Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία για το ποιος καταρτιζόμενος πηγαίνει ποια μέρα σε ποια εταιρεία για πρακτική άσκηση.


Αρχικά επιλέγουμε την φάση του προγράμματος για την οποία θέλουμε να καταχωρήσουμε το περιεχόμενο κατάρτισης.


Το πάνω μέρος της οθόνης στο οποίο αναφέρονται οι ημερομηνίες στις οποίες γίνεται πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις και αντίστοιχα θέματα κατάρτισης, συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή.


Σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν έχει συμπληρώσει τα παραπάνω, πιθανοί λόγοι είναι

  • Τα θέματα κατάρτισης που είναι πρακτική άσκηση σε επιχείρηση, δεν έχουν χαρακτηριστεί σωστά στο περιεχόμενο κατάρτισης.
  • Οι εκπαιδευτές που τα διδάσκουν δεν έχουν συνδεθεί με την εταιρεία πρακτικής στην οποία υλοποιούν την πρακτική άσκηση, στις ομάδες καταρτιζομένων.
  • Τα αντίστοιχα θέματα κατάρτισης δεν έχουν μπει στο ωρολόγιο.

Στην  οθόνη αυτή δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί αυτό το λάθος. Οι απαραίτητες διορθώσεις πρέπει να γίνουν στις αντίστοιχες εργασίες.


Ο χρήστης πρέπει σε αυτή την οθόνη να καταχωρήσει για κάθε ημέρα και κάθε εταιρεία, τους καταρτιζόμενους που θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση.


Υπάρχουν 3 τρόποι για να γίνει αυτό


 • Χειροκίνητα

Επιλέγοντας κάθε ημερομηνία και κάθε εταιρεία δηλώνουμε στο πεδίο «Εκπαιδευόμενος», τους καταρτιζόμενους. Επιλογή γίνεται από την ομάδα καταρτιζομένων της αντίστοιχης φάσης προγράμματος.


 • Αυτόματη ενημέρωση πρακτικής

Επιλέγοντας κάθε ημερομηνία κάνουμε κλικ στο πλήκτρο «Αυτόματη ενημέρωση πρακτικής». Για την κάθε ημερομηνία που κάνουμε κλικ, ενημερώνονται οι εταιρείες στις οποίες γίνεται μάθημα εκείνη την ημέρα με τους καταρτιζόμενους οι οποίοι τους έχουν αντιστοιχιστεί στο πεδίο  «Εταιρεία» της ομάδας καταρτιζομένων της αντίστοιχης φάσης προγράμματος.


 • Με αντιγραφή υποομάδας

Για κάθε ημέρα και κάθε εταιρεία, επιλέγουμε την υποομάδα με τους καταρτιζόμενους που θα πάνε σε αυτή την εταιρεία για πρακτική άσκηση και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο .


Πρέπει να προγραμματιστούν για πρακτική άσκηση όλοι οι καταρτιζόμενοι, ακόμη και αυτοί που διέκοψαν λόγω αποχώρησης ή υπέρβασης απουσιών (όχι με αντικατάσταση), για να έχει την δυνατότητα η εφαρμογή να υπολογίσει τα στοιχεία  μεταβολής κόστους προγράμματος.


Για τον έλεγχο του προγραμματισμού πρακτικής άσκησης υπάρχουν δύο διαθέσιμες εκτυπώσεις από την εργασία  Προγράμματα – Περιοδικές καταστάσεις – Καταστάσεις προγραμματισμού πρακτικής. Πρόκειται για τις εκτυπώσεις

 • Καταρτιζόμενοι χωρίς προγραμματισμό πρακτικής
 • Έλεγχος προγραμματισμού καταρτιζομένων σε παραλλαγές


Στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτής διδάσκει θέματα πρακτικής σε επιχείρηση σε πάνω από μία εταιρείες, στην ομάδα εκπαιδευτών δεν υπάρχει η δυνατότητα να τον συνδέσουμε με όλες τις εταιρείες αλλά μόνο με μία.

Σε μία τέτοια περίπτωση, στην οθόνη προγραμματισμού πρακτικής και στην θέση «Εταιρεία πρακτικής» θα εμφανίζεται μόνο αυτή η εταιρεία.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η περίπτωση, στην θέση «Εταιρεία πρακτικής» υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής εταιρείας αφού τσεκάρουμε το πεδίο «Δ».


Επίσης στην οθόνη αυτή πρέπει να συμπληρώνεται η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του επόπτη πρακτικής σε κάθε εταιρεία.